Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

MSAB fortsätter expandera i nya länder

Regulatory

Första kvartalet

  • Nettoomsättningen ökade med 1,5 procent till 66,3 (65,3) mkr (- 6 procent i lokala valutor)
  • Rörelseresultatet uppgick till – 5,6 (3,7) mkr
  • Rörelsemarginalen uppgick till -8,6 (5,6) procent
  • Resultat efter skatt uppgick till - 4,4 (4,3) mkr
  • Resultat per aktie uppgick till - 0,23 (0,24) kr
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -6,9 (0,3) mkr
  • Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 93,1 (128,9)

VD:s kommentar:

MSAB fortsätter att förstärka och utveckla sin organisation, primärt inom utveckling och försäljning. Vi gör detta för att på bästa sätt, på en  global arena, kunna möta upp våra kunders utmaning att tillskansa sig digitala bevis. Det är viktigt att poängtera att de investeringar vi gör är planerade och långsiktiga. Investeringarna är till del något vi kontinuerligt behöver göra för att befästa vår ledande postion i en tekniskt avancerad och föränderlig marknad.  Investeringarna görs även för att skapa en organisation med bästa möjliga förutsättningar att maximalt dra nytta av den stora tillväxtpotential vi ser på vår marknad.

Omsättningen i första kvartalet 2019 uppgick till 66,2 (65,3) mkr. Rörelseresultatet blev -5,6 (3,7) mkr. Årets första kvartal tenderar att vara svagare än övriga kvartal då få av våra kunder har bokslut i denna period, vilket ofta medför en lägre grad av inköp. Vi har en högre bruttomarginal på vår försäljning i år jämfört med 2018, då omsättningen till större del bestod av hårdvara.  Det negativa resultatet beror på en ökad kostnadsmassa, primärt relaterad till de investeringar vi gjort i organisationen under de senaste tolv månaderna.

MSAB:s verksamhet bidrar till att skapa ett säkrare samhälle. Våra lösningar är avgörande för rättsvårdande myndigheters möjlighet att komma åt den allt viktigare bevisningen som finns i mobiltelefoner. I alla typer av brott är det alltid av avgörande intresse att komma åt de digitala bevisen. MSAB besitter en unik kunskap kring mobiltelefoner och appar som vi är övertygade om är avgörande för framgångsrik brottsbekämpning.

Lokal närvaro är viktig, i takt med att våra kunder i allt större utsträckning investerar i decentraliserade mobile forensic lösningar så blir också varje affär på ett sätt unik. Kärnan och det stora värdet i det vi säljer är alltjämt vår mjukvara för att extrahera och analysera digitala bevis. Det unika i affären är att vi hjälper kunden med en flexibel installationsanpassning, så att kunderna får ett optimalt arbetsflöde som passar deras organisation. Dessa anpassningar är en mindre men för kunden viktig del av affären, vilket emellanåt bidrar till längre ledtider i att fullborda en affär.

I fjärde kvartalet 2018 slutförde vi vår etablering i Japan och nu i första kvartalet 2019 har vi etablerat oss i Indien. Indien är ett konstrasternas land, vilket inte inte minst gäller polisen. Indien har ett rättssystem som till stora delar bygger på samma principer som i Storbritanien. Huvudansvaret för den indiska polisen åvilar vart och ett av de 29 självständiga delstater som Indien är indelat i. I den största delstaten är befolkningen nästan 200 miljoner invånare och det finns 21 delstater som har fler invånare än hela Sverige.  I ett växande land med över 800 miljoner mobiltelefoner är min övertygelse att Indien kommer bli en betydande marknad för MSAB i en nära framtid.

I slutet av 2018 lanserade vi tjänsten Access services där vi kan bistå våra kunder att komma in i de mest avancerade telefonerna. Vi har sett en bra efterfrågan på denna tjänst och vi har framgångsrikt adderat nya telefonmodeller som vi hanterar inom ramen för denna tjänst.

Standards och ett harmoniserat sätt att arbeta med digital bevisföring blir allt viktigare för rättsvårdande myndigheter. Med anledning av detta har EU initierat ett projekt vars syfte är att harmonisera och sätta en standard för hur digital bevisföring ska ske, samt på vilket sätt olika verktyg ska fungera och samverka. EU har satt samman en grupp med representation från akademiska institut, rättsvårdande myndigheter och industrin för att åstadkomma detta. MSAB representerar industrin, mycket tack vare att vi har högst standard i branschen med våra lösningar just vad gäller rättssäker hantering av digital bevisföring. För MSAB är detta naturligtvis ett erkännande av vår unika kompetens. Utöver det innebär också projektet en möjlighet att utbilda och påverka högre beslutsfattare om vikten för rättsvårdande myndigheter att ha fler och bättre verktyg för att hantera digitala bevis, vilket är avgörande för framgångsrik brottsbekämpning i dagens samhälle.

Jag är stolt över det bidrag som MSAB och våra produkter ger till rättsvårdande myndigheter världen över. Det i kombination med att vi inleder 2019 med en klart förstärkt organisation gör att jag ser framtiden an med tillförsikt.

Stockholm i april 2019

Joel Bollö

Verkställande direktör

Denna information är sådan som MSAB, 556244-3050, är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24  april 2019 klockan 08:00 CEST.

Frågor ställs till:
Verkställande direktör Joel Bollö, tel. 08-739 02 70, e-mail: joel.bollo@msab.com

Kort om MSAB

MSAB är en världsledande aktör inom mobil kriminalteknologi med syfte att utvinna och analysera data ur beslagtagna mobila enheter, främst från mobiltelefoner. Bolaget har egna säljkontor och säljare i Europa, Nordamerika, Sydamerika, Kina, Australien, Singapore, Japan och Ryssland och täcker tillsammans med ett antal distributörer större delen av världen. De egenutvecklade produkterna har blivit en de facto-standard inom sitt område och används för bevissäkring i över 100 länder. Produkterna kompletteras med ett stort utbildningsutbud med möjlighet att bli certifierad på en kriminaltekniskt rättssäker helhetsmetod. Kunderna är främst brottsutredande myndigheter såsom polis, militär och tull. MSAB är noterat på Nasdaq Stockholm under tickernamn: MSAB B.