Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

MSAB fortsätter investera i framtida tillväxt

Regulatory


Fjärde kvartalet

 • Nettoomsättningen ökade med 1,6 procent till 86,2 (84,8) mkr, (-4,4 procent i lokala valutor)
 • Rörelseresultatet uppgick till 8,8 (16,9) mkr
 • Rörelsemarginalen uppgick till 10,2 (19,9) procent
 • Resultat efter skatt uppgick till 7,5 (14,0) mkr
 • Resultat per aktie uppgick till 0,40 (0,76) kr
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 28,9 (50,6) mkr
 • Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 98,8 (127,4) mkr

Januari - december

 • Nettoomsättningen ökade med 0,7 procent till 303,9 (301,8) mkr (-2,7 procent i lokala valutor)
 • Rörelseresultatet uppgick till 32,7 (68,9) mkr
 • Rörelsemarginalen uppgick till 10,8 (22,8) procent
 • Resultat efter skatt uppgick till 27,8 (53,0) mkr
 • Resultat per aktie uppgick till 1,50 (2,88) kr
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 5,2 (47,8) mkr
 • Styrelsen föreslår årsstämman att besluta om utdelning på 2,2 (2,2) SEK per aktie

VDs kommentarer

MSAB har under 2018 väsentligt förstärkt och utvecklat sin organisation, primärt inom utveckling och försäljning. Detta har vi gjort för att det är vår övertygelse att det kommer leda till framtida tillväxt.

Omsättningen för året uppgick till 303,9 (301,8) mkr. Rörelseresultatet blev 32,7 (68,9) mkr, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 10,8 (22,8) procent. Omsättningen i kvartalet uppgår till 86,2 (84,8), rörelseresultatet uppgår till 8,8 (16,9) mkr, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 10,2 (19,9) procent. Summerar jag 2018 kan jag konstatera att nyförsäljningen inte varit i nivå med rekordåret 2017. Det är också viktigt att poängtera att den ökade kostnadsmassan är planerade och långsiktiga investeringar för att skapa en organisation med bästa möjliga förutsättningar att maximera den stora tillväxtpotential vi ser på vår marknad.

MSAB:s verksamhet bidrar till att skapa ett säkrare samhälle. Våra lösningar är avgörande för rättsvårdande myndigheters möjlighet att komma åt den så allt viktigare bevisningen som finns i mobiltelefoner. I alla typer av brott är det alltid av avgörande intresse att komma åt de digitala bevisen. MSAB besitter en unik kunskap kring mobiltelefoner och appar som vi är övertygade om kommer vara avgörande för framgångsrik brottsbekämpning.

MSABs kärnkompetens är att kunna låsa upp, extrahera och dekryptera information i digitala enheter. Att behålla och utveckla den världsledande position vi har inom detta område är ett måste för bolagets fortsatta framgång.

Vad gäller försäljning är vår erfarenhet att egen personal på plats är en nyckelfaktor för att nå framgång på en specifik marknad. Vi har under 2018 utökat och etablerat egen personal i de länder vi ser som störst potential i under 2019 och framåt.

Under det gångna året och framför allt de två senaste kvartalen har MSAB lanserat, flera på marknaden, unika lösningar som berör två av de viktigaste sakerna i vår bransch. Den ena är innovativa sätt att komma förbi hård kryptering i några av de mest sålda mobiltelefonerna, det andra är att komma åt information i världens mest använda applikationer.

I slutet av sista kvartalet lanserade vi MSAB Access services. Vi har utvecklat unika sätt att ta oss förbi säkerhetshinder i flera av världens populäraste mobiltelefoner, en lösning som vi paketerat som en tjänst åt våra kunder. Responsen från våra användare har varit mycket positiv.

XRY Photon, som lanserades i det senaste kvartalet, är en helt ny banbrytande funktion för att säkra bevis ur olika appar från mobiltelefoner. Tack vare vår unika kod kan vi låta appen ”spela” upp allt innehåll som sedan registreras och lagras av XRY.

De här två exemplen visar hur vi fortsätter leverera nya innovativa lösningar till våra kunder och varför vi kontinuerligt investerar i innovation och vår utvecklingsavdelning.

Jag ser ett flertal områden inom vilka MSAB kommer kunna fortsätta växa. Traditionell polis är vår huvudsakliga kund, 99% av våra kunder uppger att de inte hinner med att läsa av och gå igenom så många mobiler på den tid de önskar. Jag är därför övertygad om att det bara är en tidsfråga innan de kommer behöva decentralisera arbetet ytterligare. Inte minst behövs det för att öka effektiviteten för de mindre allvarliga brotten. Vi benämner våra decentraliserade lösningar Frontline, bestående av produkterna XRY Kiosk, Tablet och Express.

Detta innebära således att vi förväntar oss att kunna växa vår affär på våra befintliga kunder. Behovet av att säkerställa bevis i digitala enheter finns också i långt fler samhällsfunktioner än bara polisen. Militär, underrättelsetjänst, fängelser, gränskontroll, tull och migrationsmyndigheter är några exempel på andra kunder vi redan idag gör affärer med men ser stor potential att kunna växa och utveckla ännu mer.

Under 2018 fortsätter våra återkommande licensintäkter att växa. Det faktum att vi har en licensbaserad affärsmodell, där de allra flesta kunderna förnyar sina licenser, ger oss dels en hög grad av återkommande intäkter och dels en skalbar affär. Sammantaget ger detta oss en trygghet i att se långsiktigt på våra satsningar.

MSABs genomsnittliga tillväxt de senaste fem åren uppgår till ca 17%. Vår förstärkta organisation i kombination med vår uppfattning att marknaden för våra lösningar bara är i början av sin utveckling gör mig tygg i min förvissning om fortsatt framtida tillväxt. Historiskt har vår tillväxt varierat stort, alltid mellan kvartal men även i vissa fall mellan år. MSAB är en ledande pionjärer i en ung och mycket lovande marknad där vi är övertygade om tillväxtpotentialen, men vi vet av erfarenhet att utvecklingen inte kommer vara varken linjär eller upplevas som stabil.

Jag är stolt över det bidrag som MSAB och våra produkter ger till rättsvårdande myndigheter världen över. Det i kombination med att vi går ur 2018 med en klart förstärkt organisation gör att jag ser framtiden an med tillförsikt.

Stockholm i februari 2019

Joel Bollö

Verkställande direktör

Frågor ställs till:
Verkställande direktör Joel Bollö, tel. 08-739 02 70, e-mail: joel.bollo@msab.com

Denna information är sådan som MSAB, 556244-3050, är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 februari 2019 klockan 08:00 CEST.

Kort om MSAB

MSAB är en världsledande aktör inom mobil kriminalteknologi med syfte att utvinna och analysera data ur beslagtagna mobila enheter, främst från mobiltelefoner. Bolaget har egna säljkontor och säljare i Europa, Nordamerika, Sydamerika, Kina, Australien, Singapore, Japan och Ryssland och täcker tillsammans med ett antal distributörer större delen av världen. De egenutvecklade produkterna har blivit en de facto-standard inom sitt område och används för bevissäkring i över 100 länder. Produkterna kompletteras med ett stort utbildningsutbud med möjlighet att bli certifierad på en kriminaltekniskt rättssäker helhetsmetod. Kunderna är främst brottsutredande myndigheter såsom polis, militär och tull. MSAB är noterat på Nasdaq Stockholm under tickernamn: MSAB B.