Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

Fullt fokus på framtida tillväxt

Regulatory


Januari - december

 • Nettoomsättningen ökade med 1,2 procent till 307,6 (303,9) mkr (-4 procent i lokala valutor)
 • Rörelseresultatet uppgick till 6,2 (32,7) mkr
 • Rörelsemarginalen uppgick till 2,0 (10,8) procent
 • Resultat efter skatt uppgick till 4,9 (27,8) mkr
 • Resultat per aktie uppgick till 0,28 (1,50) kr
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 17,7 (5,2) mkr
 • Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 63,9 (98,8) mkr
 • Styrelsen föreslår årsstämman att besluta om utdelning på 0,1 (2,2) SEK per aktie

Fjärde kvartalet

 • Nettoomsättningen minskade med 2,5 procent till 84,0 (86,2) mkr, (-8 procent i lokala valutor)
 • Rörelseresultatet uppgick till 3,7 (8,8) mkr
 • Rörelsemarginalen uppgick till 4,4 (10,2) procent
 • Resultat efter skatt uppgick till 1,3 (7,5) mkr
 • Resultat per aktie uppgick till 0,07 (0,40) kr
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 10,5 (28,9) mkr


VDs kommentarer

För tio år sedan var både Nokia och SonyEricsson ledande tillverkare av mobiltelefoner. Smartphones började etablera sig och marknaden befann sig i snabb förändring. För MSABs del var XRY vårt enda kunderbjudande. Den fanns i lite olika paketeringar och 2009 även med möjligheten att återskapa raderad information i mobilerna. Idag är situationen en annan. Marknaden domineras av smartphones baserade på Apples eller Googles operativsystem. MSAB har nu ett omfattande kunderbjudande till brottsutredande myndigheter över hela världen. Det består av 16 olika produkter inom extraktion, analys och systemförvaltning. Flera av produkterna finns även i olika paketeringar för att tillfredsställa olika kundbehov.

Den här utvecklingen har inte skett utan kraftfulla satsningar på forskning och utveckling, av såväl produkter som organisation. Vi har sedan 2009 vuxit från 37 anställda till dagens cirka 200, med en omsättning som har vuxit från 81 msek 2009 till dagens drygt 307 msek. Varken omsättningstillväxt eller resultatutveckling har varit linjär. Vi har påpekat att vårt primära mål är att med lönsamhet erbjuda brottsutredande myndigheter verktyg som gör dem effektivare i sitt arbete. Det innebär att vi ständigt måste ligga i framkant av den tekniska utvecklingen. Men även att lönsamheten kommer att variera över tid.

Under det nyss avslutade seklet har polisens förmåga att klara upp brott kontinuerligt sjunkit. Bara i Sverige idag, klaras inte ens vart tionde brott upp. Det är fortfarande så att vår ursprungliga produkt, XRY Office, står för majoriteten av våra intäkter men även för huvuddelen av vår licensförnyelseintäkt och därmed även vår tillväxt. Licensförnyelserna växte under 2019 i samtliga regioner och understryker betydelsen av det omfattande produktutvecklingsarbetet. Vi bygger kundförtroende och kvalité. Samtidigt måste glappet mellan vad polisen klarar av och vad som faktiskt är möjligt slutas och det kan ske med en ökad användning av samtliga av våra produkter. Men det är en lång process. Budgetstyrda organisationer är sällan lika förändringsbenägna som resultatorienterade dito.

Under de senaste åren har vi gjort omfattande investeringar inom affärsområdet Frontline. Vi har gjort det för att vi ser hur efterfrågan på att tillgodogöra sig information ur mobiler växer och att behoven inte längre kan tillfredsställas inom befintliga IT-labb eller av forensiker. Kapaciteten måste öka och det kan bara ske hos ordinarie poliser. Frontline syftar till att skapa avancerade produkter som kan hanteras av polismän med minimal instruktion. Därmed kan utredningar och förundersökningar decentraliseras och effektiviseras.

Det är inom Frontline och våra analysprodukter som vi ännu inte utnyttjat den stora potential som vi är övertygade om finns. Vår satsning inom dessa områden är medveten och kommer därför att fortsätta.

Den digitala revolution som fått genomslag i allas våra liv utmanar rättsvårdande myndigheter på ett tidigare aldrig skådat sätt. MSAB vet vad som behövs för att göra våra kunder effektivare, bättre och kunna vända negativa trender – det är att ha en ordentlig strategi för digital utredning och bevisföring.

Den marknad vi är verksamma inom är fortfarande allvarligt underinvesterad, våra kunder har mycket stora behov av att investera om de skall kunna lösa sin uppgift i den digitala revolution som pågår.

Slutligen vill jag passa på att säga att jag är stolt över det bidrag som MSAB och våra produkter ger till rättsvårdande myndigheter världen över. Våra produkter gör skillnad varje dag.

Stockholm i januari 2020

Joel Bollö

Verkställande direktör

Denna information är sådan som MSAB, 556244-3050, är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 januari 2020 klockan 08:00 CEST.

Frågor ställs till:
Verkställande direktör Joel Bollö, tel. 08-739 02 70, e-mail: joel.bollo@msab.com

Kort om MSAB

MSAB är en världsledande aktör inom mobil kriminalteknologi med syfte att utvinna och analysera data ur beslagtagna mobila enheter, främst från mobiltelefoner. Bolaget har egna säljkontor och säljare i Europa, Nordamerika, Sydamerika, Kina, Australien, Singapore, Japan, Indien och Ryssland och täcker tillsammans med ett antal distributörer större delen av världen. De egenutvecklade produkterna har blivit en de facto-standard inom sitt område och används för bevissäkring i över 100 länder. Produkterna kompletteras med ett stort utbildningsutbud med möjlighet att bli certifierad på en kriminaltekniskt rättssäker helhetsmetod. Kunderna är främst brottsutredande myndigheter såsom polis, militär och tull. MSAB är noterat på Nasdaq Stockholm under tickernamn: MSAB B.