Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

MSAB: Årsstämmokommuniké 2020

Regulatory

Pressmeddelande 14 maj 2020


Vid årsstämma i MSAB den 13 maj 2020 beslutades:

  • Att fastställa resultat- och balansräkning i enlighet med den framlagda årsredovisningen, samt att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet.
  • Att omvälja Henrik Tjernberg till styrelseordförande samt att omvälja Jan-Olof Backman, Ann Hellenius, Carl Bildt och Linda Nyberg samt nyval av Peter Gille till ordinarie ledamöter i styrelsen.
  • Att välja KPMG med Mattias Lötborn som huvudansvarig auktoriserad revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
  • Att godkänna valberedningens förslag till styrelsearvode om 185 000kr för styrelseledamöter samt 500 000kr för styrelseordförande.
  • Att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
  • Att godkänna styrelsens förslag om Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler.
  • Att godkänna styrelsens förslag om Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier.
  • Att till valberedningen omvälja Henrik Tjernberg och Erik Hermansson samt att nyval av en tredje ledamot skall ske senast den 30 september 2020. Erik Hermansson utsågs till ordförande för valberedningen.

Styrelsen i maj 2020


Kontakt:
Styrelseordförande Henrik Tjernberg, + 46 8 739 02 70, henrik.tjernberg@msab.com eller VD Joel Bollö, +46 8 739 02 70, joel.bollo@msab.com.                                

Kort om MSAB

MSAB är en världsledande aktör inom mobil kriminalteknologi med syfte att utvinna och analysera data ur beslagtagna mobila enheter, främst från mobiltelefoner. Bolaget har egna säljkontor och säljare i Europa, Nordamerika, Sydamerika, Kina, Australien, Singapore och Ryssland och täcker tillsammans med ett antal distributörer större delen av världen. De egenutvecklade produkterna har blivit en de facto-standard inom sitt område och används för bevissäkring i över 100 länder. Produkterna kompletteras med ett stort utbildningsutbud med möjlighet att bli certifierad på en kriminaltekniskt rättssäker helhetsmetod. Kunderna är främst brottsutredande myndigheter såsom polis, militär och tull. MSAB är noterat på Nasdaq Stockholm under tickernamn: MSAB B.