Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

MSAB: Styrelsen ändrar sitt förslag till utdelning för verksamhetsåret 2019 och föreslår att ingen utdelning ska lämnas.

Regulatory

Styrelsen i MSAB (publ) har beslutat att ändra sitt förslag till årsstämman 2020 vad gäller utdelning till aktieägarna i MSAB (publ) för verksamhetsåret 2019. Tidigare förslag, kommunicerat i bokslutskommunikén för 2019, var att utdelning skulle lämnas med 10 öre per aktie. Det nya förslaget är att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2019.

      -       MSABs finansiella ställning är stark men på grund av rådande situation med en pågående pandemi och med osäkerheter i framtida kassaflöden väljer styrelsen att föreslå årsstämman att behålla maximal likviditet i bolaget, säger MSABs styrelseordförande, Henrik Tjernberg, i en kommentar.


MSABs årsstämma kommer att hållas den 13 maj 2020 kl 18.oo. Officiell kallelse kommer att ske den 13 april 2020. Med anledning av COVID-19 (Corona-viruset) har MSAB, för att sätta hälsa och säkerhet i första rummet, beslutat att hålla årsstämman i bolagets lokaler, Hornsbruksgatan 28 i Stockholm istället för som tidigare planerat, Spårvägshallarna, Stockholm samt att korta stämman så långt som möjligt. Någon servering kommer inte att förekomma. Demonstration och visning av bolagets produkter som normalt görs i samband med stämman är inställd. Vd-talet kommer att videofilmas separat och presenteras på bolagets hemsida. Frågor till bolagsledningen kan skickas till i nfo@msab.com. Frågorna kommer i möjligaste mån besvaras i VD-anförandet på hemsidan. Mot bakgrund av myndigheternas föreskrifter uppmanas alla aktieägare att överväga att istället för att närvara fysiskt vid stämman utnyttja möjligheten att poströsta via formulär som kommer att finnas på bolagets hemsida www.msab.com. Styrelsen har valt att tillämpa det temporära regelverk som kommer att vara gällande från och med den 15 april 2020.

Frågor ställs till: Styrelseordförande Henrik Tjernberg, tel. 08-739 02 70, e-mail: henrik.tjernberg@msab.com

Kort om MSAB:
MSAB är en världsledande aktör inom mobil kriminalteknologi med syfte att utvinna och analysera data ur beslagtagna mobila enheter, främst från mobiltelefoner. Bolaget har egna säljkontor och säljare i Europa, Nordamerika, Sydamerika, Kina, Australien, Singapore och Ryssland och täcker tillsammans med ett antal distributörer större delen av världen. De egenutvecklade produkterna har blivit en de facto-standard inom sitt område och används för bevissäkring i över 100 länder. Produkterna kompletteras med ett stort utbildningsutbud med möjlighet att bli certifierad på en kriminaltekniskt rättssäker helhetsmetod. Kunderna är främst brottsutredande myndigheter såsom polis, militär och tull. MSAB är noterat på Nasdaq Stockholm under tickernamn: MSAB B.