Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

Starkt kvartal – bra marginaler och ökad vinst

Regulatory

Tredje kvartalet

 • Nettoomsättningen för tredje kvartalet blev 93,3 (93,3) mkr, (+3,4 procent i lokala valutor)
 • Rörelseresultatet uppgick till 29,4 (19,9) mkr
 • Rörelsemarginalen uppgick till 31,5 (21,3) procent
 • Resultat efter skatt uppgick till 21,4 (19,1) mkr
 • Resultat per aktie före/efter utspädning uppgick till 1,16 (1,03) kr
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -2,8 (13,5) mkr

Januari - september

 • Nettoomsättningen ökade med 8,8 procent till 243,4 (223,7) mkr (+9,3 procent i lokala valutor)
 • Rörelseresultatet uppgick till 32,6 (2,7) mkr
 • Rörelsemarginalen uppgick till 13,4 (1,2) procent
 • Resultat efter skatt uppgick till 23,3 (3,8) mkr
 • Resultat per aktie före/efter utspädning uppgick till 1,26 (0,13) kr
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 4,8 (7,3) mkr
 • Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick vid periodens utgång till 59,0 (58,0) mkr


VD’s kommentarer


Jag är stolt över att kunna rapportera att MSAB levererar ett av de, resultatmässigt, starkaste kvartalen i bolagets historia. Detta trots många komplexa utmaningar på den globala marknaden som den pågående pandemin fört med sig.

Prestationen i detta kvartal har föregåtts av goda resultat under tidigare kvartal i år.

De tre främsta orsakerna till detta har varit:

 • Vi håller fast vid vår långsiktiga strategi att vara nummer 1 när det gäller att extrahera data
 • Vi anpassade oss snabbt till den nya verklighet som pandemin inneburit
 • Vi hjälper våra kunder i sin digitaliseringsresa

Under kvartalet har vi levererat fler workshops, webinarier och släppt bättre lösningar än någonsin tidigare. Med den senaste versionen av XRY har vi nu stöd för extraktion av data från över 33 000 mobila enheter.

MSAB vill alltid ligga före utvecklingen. Att agera snarare än reagera. Vi har byggt upp vår verksamhet och vårt goda rykte genom att se trender och anpassa oss på kort tid. VI har kunnat adaptera oss snabbt till de nya förutsättningarna och hitta nya sätt för att göra affärer och nå kunder. På så sätt har vi förvandlat utmaningar till möjligheter.

Från krisens första dag har MSAB inte bara kunnat upprätthålla utan också öka vår kapacitet inom kundsupport och försäljning. Detta har gjort det möjligt för oss att erbjuda våra kunder enastående värde 2020.

Vad som har blivit uppenbart under denna pandemiperiod är att brottsbekämpande organ och andra statliga institutioner har mer begränsade möjligheter att starta nya projekt. De stora behoven och efterfrågan finns fortfarande kvar, men det tar längre tid innan beslut fattas och projekten sjösätts.

Så länge pandemin fortgår förblir världen oförutsägbar och osäker. Digitala forensikföretag har i vissa fall hamnat i utmanande situationer och behövt göra viktiga och strategiska val. På MSAB är vi stolta över våra värderingar; värden som vi delar med våra kunder. Dessa värden inkluderar att kraftfullt stödja viktiga brottsbekämpande och allmänna säkerhetsinsatser samtidigt som integritet och rättssäkerhet garanteras, även för en misstänkt.

MSAB har alltid varit ett värderingsstyrt bolag. I Hong Kong blev vi under det tredje kvartalet medvetna om att våra verktyg kunde användas på ett sätt som inte var förenligt med våra värderingar - och vi vidtog snabba och beslutsamma åtgärder för att hantera den uppkomna situationen – genom att avveckla vår verksamhet i den regionen helt.

Vårt främsta mål är fortfarande att säkerställa att våra lösningar ser till att brottsbekämpning kan hålla jämna steg med den tekniska utvecklingen.

Genom att uppfylla detta mål är vi väl medvetna om att vår teknik kan få stor påverkan i de marknader där vi är verksamma. Av den anledningen väljer vi att stödja rätt organisationer och göra det på rätt sätt.

Pandemins konsekvenser på offentlig verksamhet och vår kundbas är svårbedömd. Men en fortsatt ökad efterfrågan på våra produkter kommer att vara nödvändig om samhället har som långsiktig ambition att effektivisera brottsbekämpningen. MSAB ska fortsatt vara världsledande inom digital kriminalforensik, inte bara genom att erbjuda de bästa lösningarna, utan för att vi har det mest agila teamet och värderingar som vi är övertygade om kommer vara långsiktigt avgörande för framgång i denna bransch.

Stockholm i oktober 2020

Joel Bollö

Verkställande direktörKort om MSAB

MSAB är en världsledande aktör inom mobil kriminalteknologi med syfte att utvinna och analysera data ur beslagtagna mobila enheter, främst från mobiltelefoner. Bolaget har egna säljkontor och säljare i Europa, Nordamerika, Sydamerika, Kina, Australien, Singapore, Japan och Ryssland och täcker tillsammans med ett antal distributörer större delen av världen. De egenutvecklade produkterna har blivit en de facto-standard inom sitt område och används för bevissäkring i över 100 länder. Produkterna kompletteras med ett stort utbildningsutbud med möjlighet att bli certifierad på en kriminaltekniskt rättssäker helhetsmetod. Kunderna är främst brottsutredande myndigheter såsom polis, militär och tull. MSAB är noterat på Nasdaq Stockholm under tickernamn: MSAB B.


Denna information är sådan som MSAB, 556244-3050, är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 oktober 2020 klockan 08:00 CEST.