Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

Delårsrapport april - juni 2021: Förbättrat resultat för första halvåret men lägre omsättning

Regulatory

April - juni

  • Nettoomsättningen minskade med -23,0 procent till 64,6 (83,9) mkr (-18 procent i lokala valutor)
  • Rörelseresultatet uppgick till -1,9 (12,1) mkr
  • Rörelsemarginalen uppgick till -2,9 (14,4) procent
  • Resultat efter skatt uppgick till -2,9 (10,4) mkr
  • Resultat per aktie före/efter utspädning uppgick till -0,16 (0,56) kr
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 1,1 (-1,6) mkr
  • Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 70,8 (64,8) mkr


VD's kommentar

Ökad vinst första halvåret men omsättningen under det andra kvartalet sjönk tillbaka något vilket beror på några sammanfallande faktorer.

Orsaken till omsättningsminskningen är till största del beroende på Nordamerika. Den större omorganisationen vi gjorde i USA i slutet av förra året börjar ge resultat och vi har stora förhoppningar framåt gällande den viktiga amerikanska marknaden. Vi gör rätt saker och vinner fler kunders förtroende, även om det inte är något som återspeglas i våra redovisade siffror ännu.

Vi fortsätter öka nyförsäljningen i en mängd viktiga länder och har en hög förnyelsegrad.
MSAB är ett globalt bolag som hjälper rättsvårdande myndigheter att bli effektivare. Samtidigt förändras förhållanden världen över ständigt. Våra produkter är väldigt kraftfulla, något som innebär att vi är selektiva kring vilka vi säljer till.

Vi har etisk policy som gör att vi kontinuerligt behöver utvärdera vilka länder samt organisationer vi levererar våra lösningar till. Som ett resultat levererar vi i år till färre regioner än tidigare. Detta påverkar vår omsättning kortsiktigt negativt.

Vi är samtidigt helt övertygade om att det är rätt beslut och kommer vara till bolagets fördel långsiktigt då detta är något vi vet att den uteslutande majoriteten av våra kunder, rättsvårdande myndigheter globalt, lägger allt större vikt vid detta. Precis som vi alltid gjort.Pandemin påverkar fortfarande bolaget.

Vår erfarenhet av att jobba under pandemiska förhållanden är både bra och dåliga. Den bra inverkan som pandemin haft på bolaget är att vi och våra kunder lärt oss jobba mycket effektivare digitalt och vi är duktiga på att jobba med webinarer, konferenser och möten med hjälp av Teams och andra verktyg.

Sämre erfarenheter från pandemin har vi när det gäller större systemlösningar. Våra kunder har inga problem med att köpa och förnya licenser, komplettera med nya system osv. Men när det kommer till nya större integrationslösningar så drar dessa beslut ut på tiden. Vi har fortfarande en mängd kunder som inte kan fullfölja sina planer att rulla ut framförallt kiosklösningar.

För ett par år sedan bestämde vi oss för att bli bättre och mer framgångsrika i Japan. Vi anställde en säljare som började bearbeta marknaden.

Japan är förmodligen en av de mest detaljorienterade kulturerna vi arbetat med hittills. Japaner har som rykte om sig att inte göra något förhastat och granskningen har varit noggrann. Polisen har gått igenom allt i minsta detalj. Det gör det extra glädjande att de nu lägger en lite större initial order, en order som gör att polisen runt om i Japan får tillgång till XRY.

Med XRY kommer de att kunna bli ännu effektivare, jobba smartare och framför allt få tillgång till våra unika egenskaper.

Japan är ett bra exempel på att vi vet att det vi gör är rätt och unikt på denna marknad. Vi vet att kunder som använder våra lösningar blir effektivare. Vi vet också att det kan ta tid för våra kunder att fatta beslut och komma till skott, men när beslutet väl är taget kommer de med stor sannolikhet vara kunder för en lång tid framöver. Vi har många kunder kvar som gjorde sina första investeringar i XRY för över 15 år sedan och är fortsatt lojala och trogna kunder.

En starkt motiverande faktor för hela bolaget är den fantastiska feedback vi får från våra kunder där de ser oss som en partner att lita på. Över tid levererar vi avgörande värden till våra kunder och mycket av det vi gör är vi bäst i världen på.

Jag övertygad om att MSAB och våra lösningar kommer fortsätta växa och vara en avgörande del för att göra våra kunder framgångsrika i deras arbete och göra samhället tryggare världen över.

Vi fortsätter jobba hårt och fokuserat framåt och vi vet att vi gör rätt saker – inte för att vi själva tror det - utan för att våra kunder talar om för oss att vi är bra och lätta att jobba med och att våra produkter relativt konkurrenterna blir allt bättre. Våra kunder, liksom vi, ser fram emot att denna pandemi snart är över så att de och vi kan accelerera i en högre hastighet med nya stora spännande projekt.

Jag är mycket stolt över det suveräna arbete MSAB gör till att bidra till en säkrare och tryggare värld och vi kommer alltid ha ambitionen att fortsätta vara världsledande inom vårt område.

Stockholm, juli 2021

Joel Bollö, Verkställande direktör

Denna information är sådan som MSAB, 556244-3050, är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 juli 2021 klockan 08:00 CEST.

Frågor ställs till:
Verkställande direktör Joel Bollö, tel. 08-739 02 70, e-mail: joel.bollo@msab.com

Kort om MSAB

MSAB är en världsledande aktör inom mobil kriminalteknologi med syfte att utvinna och analysera data ur beslagtagna mobila enheter, främst från mobiltelefoner. Bolaget har egna säljkontor och säljare i Europa, Nordamerika, Sydamerika, Australien, Singapore, Japan, Indien och Ryssland och täcker tillsammans med ett antal distributörer större delen av världen. De egenutvecklade produkterna har blivit en de facto-standard inom sitt område och används för bevissäkring i över 100 länder. Produkterna kompletteras med ett stort utbildningsutbud med möjlighet att bli certifierad på en kriminaltekniskt rättssäker helhetsmetod. Kunderna är främst brottsutredande myndigheter såsom polis, militär och tull. MSAB är noterat på Nasdaq Stockholm under tickernamn: MSAB B.