Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

Delårsrapport januari - mars 2021: Starkt första kvartal omsättnings- och resultatmässigt

Regulatory

Januari - mars

  • Nettoomsättningen ökade med +6,2 procent till 70,4 (66,2) mkr (+13 procent i lokala valutor)
  • Rörelseresultatet uppgick till 6,0 (-8,8) mkr
  • Rörelsemarginalen uppgick till 8,5 (-13,2) procent
  • Resultat efter skatt uppgick till 6,5 (-8,5) mkr
  • Resultat per aktie före/efter utspädning uppgick till 0,35 (-0,46) kr
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 9,4 (9,2) mkr
  • Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 111,1 (71,5) mkr


Första kvartalet 2021 var ett starkt kvartal för MSAB. Vi levererade det bästa första kvartalet i bolagets historia sett till omsättning, över 70.4 mkr (66.2). Resultatet för första kvartalet blev 6,5 mkr (-8,8) en stark förbättring i ett kvartal som historiskt är det med normalt lägst omsättning beroende på den säsongsvariation vi har intäktsmässigt.

Ett bra första kvartal 2021 och med tre av fyra starka kvartal 2020, sätter scenen för fortsatt tillväxt 2021. Jag är glad att kunna rapportera att MSAB har en stark finansiell grund och fortsätter att vara marknadsledande ett år efter att pandemin drabbade världen. Vi har anpassat vårt sätt att arbeta vilket starkt bidrar till att vår försäljning är stark liksom vårt kassaflöde.

När det gäller vår försäljning globalt stod EMEA, och då främst Europa, för den största tillväxten – en region där vi haft en stark närvaro, bred kundbas och där såväl resultatet som den återkoppling vi får från kunder, nya som gamla, bekräftar vår ledande position. Vi är övertygade om att vi kommer att fortsätta växa i EMEA även fortsättningsvis under 2021.

Förra året bestämde vi oss för att omorganisera vår nordamerikanska organisation för att säkerställa att vi fullt ut kan realisera den stora potential vi ser på den nordamerikanska marknaden. Nu när den nya organisationen är på plats, så börjar vi redan se resultat och vi är övertygade om att vi kommer att se ännu mer framsteg och tillväxt under fortsättningen av året.

När vi går in i andra kvartalet är majoriteten av våra kunder fortfarande i någon form av ”lock-down”, vilket innebär att de inte har möjlighet till att ta emot besökare, resa till leverantörer för utbildning, eller att mötas i något annat syfte heller för den delen. Denna situation innebär att några av de större affärer som vi förväntar oss under 2021 kan bli fördröjda. Precis som vi gjorde under merparten av 2020 fortsätter vi att anpassa oss och övervinna dessa hinder, för att kunna möta våra kunder.

Ett sätt på vilket vi har övervunnit de barriärer som pandemin innebär är vår MSAB-studio som vi har byggt upp, där vi sänder liveuppdateringar, har kundmöten och anordnar andra virtuella evenemang. Feedbacken vi fått från detta nya tillvägagångssätt har varit fenomenal. Jag tror att MSAB är bäst i klassen när det gäller att utveckla innovativa sätt att ta sig an nya utmaningar och vår studio är ett ypperligt exempel på detta.

Branschens efterfrågan på verktyg som XRY fortsätter att växa eftersom behovet av att snabbt kunna extrahera data, och noggrannheten i motsvarande analys av sådan data, är viktigare än någonsin. Den ständigt ökande mängden data och komplexiteten i extraherad information skapar också nya utmaningar inom denna sektor. Utmaningar som MSAB genom våra produkter och tjänster är unikt positionerat för att kunna lösa.

Vi är också stolta över att vara den säkraste plattformen i branschen inför de ständigt växande cyberhoten. Vårt filformat gör det omöjligt att ändra extraherad data. Den standard vi satt för att data skall vara verifierbar och validerbar och loggfilerna som automatiskt genereras, innebär också ytterligare en nivå av säkerhet, som sätter standarden i branschen.

MSAB fortsätter också att vara ledande när det kommer till personlig integritet.

Vi blev inbjudna att ingå i EU’s FORMOBILE-projekt som inleddes för 18 månader sedan. FORMOBILE projektets målsättning är att sätta den framtida standarden för mobilforensik genom att göra extraktioner säkrare än någonsin tidigare och samtidigt skydda integriteten. Målet med detta projekt är att skapa en tillförlitlig mobil kriminalteknisk utredningskedja från beslag av telefon hela vägen upp till eventuell bevisframställan. I takt med att digital bevisföring blir att mer avgörande ökar också kraven på integritet och spårbarhet. Vi är stolta över att kunna bidra och sätta framtida standard för EU i denna viktiga fråga. I grund och botten handlar det om att värna de mänskliga rättigheterna.

Detta initiativ bygger på MSABs långvariga ledande position att tillhandahålla en plattform som inte bara skyddar tillförlitligheten i den data som extraheras, utan också den individuella integriteten. MSAB: s nyckelroll i detta viktiga projekt är ett bevis på vårt anseende såväl som våra höga krav på integritet och socialt ansvar när det gäller oss själva och de verktyg vi tillhandahåller.

Vi är mycket stolta över de framsteg vi gjort hittills 2021 och kommer att fortsätta i samma tempo under andra kvartalet och under resten av året för att tillvarata det momentum vi tydligt ser att vi har.


Stockholm, april 2021


Joel Bollö, Verkställande direktör


Denna information är sådan som MSAB, 556244-3050, är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 april 2021 klockan 08:00 CEST.

Frågor ställs till:
Verkställande direktör Joel Bollö, tel. 08-739 02 70, e-mail: joel.bollo@msab.com

Kort om MSAB

MSAB är en världsledande aktör inom mobil kriminalteknologi med syfte att utvinna och analysera data ur beslagtagna mobila enheter, främst från mobiltelefoner. Bolaget har egna säljkontor och säljare i Europa, Nordamerika, Sydamerika, Australien, Singapore, Japan, Indien och Ryssland och täcker tillsammans med ett antal distributörer större delen av världen. De egenutvecklade produkterna har blivit en de facto-standard inom sitt område och används för bevissäkring i över 100 länder. Produkterna kompletteras med ett stort utbildningsutbud med möjlighet att bli certifierad på en kriminaltekniskt rättssäker helhetsmetod. Kunderna är främst brottsutredande myndigheter såsom polis, militär och tull. MSAB är noterat på Nasdaq Stockholm under tickernamn: MSAB B.