Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

Delårsrapport Juli - September, Q3

Regulatory
  • Nettoomsättningen minskade med -4,0 procent till 89,6 (99.,3) mkr (-1,6 procent i lokala valutor)
  • Rörelseresultatet uppgick till 24,0(29,4) mkr
  • Rörelsemarginalen uppgick till 26,7 (31,5) procent
  • Resultat efter skatt uppgick till 18,6 (21,4) mkr
  • Resultat per aktie före/efter utspädning uppgick till 1,01 (0,56) kr
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -10,8 (-2,8) mkr
  • Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 61,3 (59,0) mkr

 
VD's kommentar

Omsättningen för kvartalet uppgick till 89,6 mkr med ett rörelseresultat på 24,0 mkr vilket motsvarar en rörelsemarginal på 27%.  Marginalen visar på styrkan i vår affärsmodell där vi har en bruttomarginal på cirka 93%. Ökar vi omsättningen innebär det en stor positiv effekt på bolagets vinst.

När vi säljer system ingår mjukvara och hårdvara. Hårdvaran utgör en mindre del av kostnaden men är avgörande för att kunna ansluta och hantera det tiotusentals digitala enheter vi stödjer.

Beskeden från våra underleverantörer på vissa elektronikprodukter har aldrig varit så osäkra som nu. Om alla våra underleverantörer hade lyckats leverera enligt plan skulle kvartalets omsättning överstigit motsvarande period 2020.

Vi har emellertid egna lager och alternativa leverantörer till en stor del av de hårdvarukomponenter vi använder oss av. Något som gör att vi kommer minimera framtida leveransfördröjningar.

Bolagets övriga externa kostnader är något högre än motsvarande period förra året men samtidigt betydligt lägre än innan pandemin. Detta beror på att fler marknader öppnar upp och möjliggör för fysiska möten samt deltagande på viktiga mässor och andra events.

Vi räknar med att dessa kostnader kommer fortsätta stiga något i takt med att restriktioner för resande minskar, vilket är något som vi också välkomnar då det skapar fler möjligheter för att visa vad vi kan erbjuda kunderna när det kommer till såväl produkter som tjänster.
.
Den förändring som vi gjorde för Nordamerika förra året börjar visa resultat. Vi ökar försäljningen under tredje kvartalet jämfört med förra året även om vi ligger något efter hittills i år så gör vi rätt saker med rätt organisation och det kommer ge fortsatt effekt.

EMEA regionen är något lägre under tredje kvartalet men har vuxit hittills i år och ett viktigt kvartal för EMEA är fjärde kvartalet då många av kunderna i regionen har budgetår som sammanfaller med kalenderår.

ASIA/CIS är en region som minskar jämfört med föregående år och det är till största delen en konsekvens av vår mer restriktiva hållning i vilka länder vi säljer våra lösningar till. Tyvärr har flera länder i regionen utvecklats på ett sätt som gjort att vi aktivt valt att inte leverera våra lösningar.

Det blir allt fler länder som lättar på restriktioner vilket öppnar upp resande. Detta innebär att flera projekt som tidigare hindrats eller till och med pausats nu kan återupptas och avslutas. Det är framförallt frontline-projekt som vi vet kommer återupptas.

Mobile forensic branschen förändras snabbt i positiv riktning. Allt fler myndigheter i västvärlden får krav på sig att arbeta enligt vissa standarder inom mobil forensic. Standarder som gör att våra kunder på ett kontrollerat och rättssäkert sätt kan decentralisera arbetet med att läsa av digitala enheter för att på så sätt möta det enorma behov som finns för säkra bevis i digitala enheter.

Att kunna säkra sanningen ur digitala enheter och ägarens aktivitet är odiskutabelt viktigt för rättsvårdande myndigheter. Det är vad MSAB är världsledande på. Av flera orsaker ställs det allt högre krav på både vilken och hur informationen säkras från beslagtagna mobiler.

MSAB har de senaste två åren varit en ledande deltagare i ett Europeiskt initiativ finansierat av EU. Projektet heter ”for mobile” vars syfte är att säkra integritet och säkerhet genom dokumenterade och standardiserade metoder för avläsning av mobiltelefoner i Europa.

Projektet kommer pågå till mitten av nästa år och kommer resultera i nya standarder och högre krav för Europeisk polis som MSAB inte bara möter utan även vart med och arbetat fram.

Flera viktiga kunder efterfrågar strategisk rådgivning och hjälp med implementation och underhåll av våra ECO system.

Detta är exakt vad vi förutsett och förberett oss på tidigt när vi startade våra professional-services tjänster.

Jag ser positivt på MSAB:s framtida utveckling och vi kommer fortsätta stötta våra kunder i deras viktiga arbete med att skapa ett säkrare samhälle genom ökande kvalitet och värde i våra produkter och tjänster.

Stockholm, oktober 2021

Joel Bollö, Verkställande direktör
  

Denna information är sådan som MSAB, 556244-3050, är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 oktober 2021 klockan 08:00 CEST.

Frågor ställs till:
Verkställande direktör Joel Bollö, tel. 08-739 02 70, e-mail: joel.bollo@msab.com

Kort om MSAB

MSAB är en världsledande aktör inom mobil kriminalteknologi med syfte att utvinna och analysera data ur beslagtagna mobila enheter, främst från mobiltelefoner. Bolaget har egna säljkontor och säljare i Europa, Nordamerika, Sydamerika, Australien, Singapore, Japan, Indien och Ryssland och täcker tillsammans med ett antal distributörer större delen av världen. De egenutvecklade produkterna har blivit en de facto-standard inom sitt område och används för bevissäkring i över 100 länder. Produkterna kompletteras med ett stort utbildningsutbud med möjlighet att bli certifierad på en kriminaltekniskt rättssäker helhetsmetod. Kunderna är främst brottsutredande myndigheter såsom polis, militär och tull. MSAB är noterat på Nasdaq Stockholm under tickernamn: MSAB B.