Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

MSAB: Årsstämmokommuniké 2021

Regulatory

Vid årsstämma i MSAB (publ) den 11 maj 2021 beslutades:

 • Att fastställa resultat- och balansräkning i enlighet med den framlagda årsredovisningen, samt att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet.
 • Att godkänna styrelsens förslag till en kontant utdelning om 2,00 kr per aktie. Utbetalning av utdelning sker den 19 maj 2021.
 • Att omvälja Jan-Olof Backman, Ann Hellenius, Linda Nyberg och Peter Gille till ordinarie ledamöter i styrelsen. Nyval till styrelsen av Fredrik Nilsson och Bernt Ingman. Bernt Ingman väljs till styrelsens ordförande.
 • Att välja KPMG med Mattias Lötborn som huvudansvarig auktoriserad revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
 • Att godkänna valberedningens förslag till styrelsearvode om 185 000kr till ej anställda styrelseledamöter samt 500 000kr till styrelseordförande.
 • Att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
 • Att godkänna styrelsens ersättningsrapport.
 • Att godkänna styrelsens förslag om Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler.
 • Att godkänna styrelsens förslag om Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om om överlåtelse av egna aktier.
 • Att godkänna styrelsens förslag om ändring av bolagsordning.
 • Att till valberedningen utse David Zaudy, Christian Hellman och Erik Ivarsson.

Styrelsen i maj 2021


Kontakt:
Bernt Ingman
Styrelseordförande
Tel: + 46 8 739 02 70

Kontakt:
Daniel Hilmgård
CFO
Tel: +46 8 739 02 70
Email: daniel.hilmgard@msab.com


             
Kort om MSAB

MSAB är världsledande inom kriminalteknik för att utvinna och analysera data i beslagtagna mobila enheter. Företaget utvecklar högkvalitativ och lättanvänd mjukvara som hjälper brottsbekämpande myndigheter, så som; polis, militär och tull, att utföra sina uppdrag. Produkterna, som har blivit en de facto-standard för att säkra bevis i brottsutredningar, kan kompletteras med verktyg för rapportering och ett stort utbildningsutbud med certifieringar inom rättssäker kriminalteknik. Företaget betjänar kunder i mer än 100 länder över hela världen, genom egna säljkontor och via distributörer. MSAB är noterat på Nasdaq Stockholm under ticker-namnet: MSAB B.

www.msab.com