Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

Ökad omsättning och lönsamhet för 2020 under ett utmanande fjärde kvartal

Regulatory

Januari - december

 • Nettoomsättningen ökade med +0,8 procent till 310,1 (307,6) mkr (+3 procent i lokala valutor)
 • Rörelseresultatet uppgick till 28,6 (6,2) mkr
 • Rörelsemarginalen uppgick till 9,1 (2,0) procent
 • Resultat efter skatt uppgick till 16,3 (4,9) mkr
 • Resultat per aktie före/efter utspädning uppgick till 0,88 (0,28) kr
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 52,0 (17,7) mkr
 • Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 101,2 (63,9) mkr

Fjärde kvartalet

 • Nettoomsättningen minskade med -20,6 procent till 66,7 (84,0) mkr, (-14,5 procent i lokala valutor)
 • Rörelseresultatet uppgick till -4,0 (3,7) mkr
 • Rörelsemarginalen uppgick till -6,0 (4,4) procent
 • Resultat efter skatt uppgick till -7,0 (1,3) mkr
 • Resultat per aktie uppgick till -0,38 (0,07) kr
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 47,2 (10,5) mkr


VD's Kommentar

2020, som vi nu lämnat bakom oss, har utan tvekan varit ett av de mest omvälvande åren under min tid som VD för MSAB. Pandemin har definierat helt nya och oprövade spelregler för samhället i stort och rättsväsendet i det något mindre. Så också för oss och vår affär. Men någon ”Lock-down” har inte kunnat införas för kriminalitet och brottslighet. Den pågår oförminskad bortanför pandemilagar och FoHMs rekommendationer. Behoven att utreda brott och lagföra kriminella kvarstår oförändrade eller större. Nödvändigheten att effektivisera polis- och utredningsverksamhet har blivit alltmer tydlig och ofrånkomlig.

Vår flexibilitet, lyhördhet för kundbehov och förmåga till omställning har gjort att vi fortsatt att vidareutveckla och samtidigt vässa vår verksamhet. Vi har under det exceptionella år som gått fortsatt att växa. För 2020 redovisar bolaget sin högsta årsomsättning någonsin. Även resultatet har ökat väsentligt sedan 2019. Det här bevisar vår förmåga till anpassning och att agera utifrån rådande omständigheter på ett sätt som få bolag i vår storlek klarar av.

Jag imponeras av personalens lojalitet och hängivenhet till MSAB. För att lyckas med den omställning vi har genomfört har det krävts initiativ och förmåga på alla nivåer och från alla anställda. Samtidigt har våra produkter utvecklats med oförminskad styrka och tillhör idag branschens absolut främsta. Lösningarna är nu så avancerade att vi valt att paketera de mest unika som en egen tjänst och under strikta sekretessavtal med utvalda kunder. Utbildningar har genomförts och lösningar har levererats. Med tanke på vår internationella verksamhet och egna anställda i sexton länder har processen inte varit enkel men helt nödvändig.

Pandemin har också påverkat våra kunder och deras prioriteringar. Resebegränsningar och förändrade budgetar har lett till färre tillfällen att möta våra kunder öga mot öga. MSAB verkar i en förtroendebransch och det fysiska mötet kan ibland vara avgörande för om ett avtal träffas eller ej. Något som polisens digitaliseringsresa kommer att lösa. Nya affärsmöjligheter finns självklart, men längre ledtider i beslutsprocessen hos vissa kunder i kombination med pandemin, påverkar oss negativt

Vi såg under 2020 en starkt differentierad utveckling regionalt. Europa växer bra. I flera av de största Europeiska länderna växer MSAB med trettio procent och mer. Det är ingen slump utan en konsekvens av den ambitiösa marknads- och säljbearbetning vi fortsätter att genomföra i kombination med marknadsledande lösningar.

Nordamerika är den region där vi minskar försäljningen i förhållande till 2019. Det finns flera olika och till viss del samverkande orsaker till detta. Nordamerika är stort och kräver många och långa resor för att bearbetas på ett effektivt sätt.  Något som inte kunnat genomföras under 2020.

Av flera olika orsaker har vi valt att göra om organisationen i Nordamerika för att på ett bättre sätt kunna tillvarata den potential som finns där. Förutom nytt ledarskap anpassar vi även vårt arbetssätt på ett sätt som gör att vi kommer vinna fler affärer.

Mycket av det MSAB gör är tekniskt komplicerat och produkterna är kraftfulla, kapabla och gynnar en effektiv rättsskipning. Men de möjligheterna kan, om de används på fel sätt, även göra skada. Flera av våra lösningar kräver därför exporttillstånd till vissa länder utanför Europa och Nordamerika. I en värld med allt snabbare förändringar förändras även vår strävan att göra affärer i en del regioner. Under 2020 har vi valt att dra oss ur vissa regioner av humanitära skäl. Två exempel är Kina och Hongkong, där vi inte längre bedriver någon verksamhet. Vi fattar sådana beslut efter moget övervägande.

Micro Systemation har en viktig roll i att stärka rättsväsendet samtidigt som den personliga integriteten beaktas när digitala bevis ska säkras. 

Vi är fullt laddade inför 2021, vi har en global organisation som visar en enastående förmåga, vi har erbjudanden som är starkare än någonsin. Så oavsett hur länge Covid prövar vårt globala samhälle så kommer MSAB gå starkt igenom 2021.

Jag är mycket stolt över det arbete MSAB gör för att bidra till en säkrare värld.

Stockholm i januari 2021

Joel Bollö
Verkställande direktör  


Denna information är sådan som MSAB, 556244-3050, är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 januari 2021 klockan 08:00 CEST.

Frågor ställs till:
Verkställande direktör Joel Bollö, tel. 08-739 02 70, e-mail: joel.bollo@msab.com


Kort om MSAB

MSAB är en världsledande aktör inom mobil kriminalteknologi med syfte att utvinna och analysera data ur beslagtagna mobila enheter, främst från mobiltelefoner. Bolaget har egna säljkontor och säljare i Europa, Nordamerika, Sydamerika, Australien, Singapore, Japan, Indien och Ryssland och täcker tillsammans med ett antal distributörer större delen av världen. De egenutvecklade produkterna har blivit en de facto-standard inom sitt område och används för bevissäkring i över 100 länder. Produkterna kompletteras med ett stort utbildningsutbud med möjlighet att bli certifierad på en kriminaltekniskt rättssäker helhetsmetod. Kunderna är främst brottsutredande myndigheter såsom polis, militär och tull. MSAB är noterat på Nasdaq Stockholm under tickernamn: MSAB B.