Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

Valberedningen i MSABs förslag till årsstämma

Regulatory

MSAB har erhållit följande förslag från valberedningen inför årsstämman den 11 maj 2021.

Punkt 12 – Val av styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen, representerad av Kenneth Andersen, Wilhelm Gruvberg samt Henrik Tjernberg, föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara sex och att omval ska ske av Jan-Olof Backman, Peter Gille, Ann Hellenius och Linda Nyberg. Vidare föreslås nyval av Bernt Ingman och Fredrik Nilsson. Till styrelsens ordförande föreslås nyval av Bernt Ingman. Henrik Tjernberg och Carl Bildt har avböjt omval.

Det är valberedningens uppfattning att de förslagna ledamöterna tillsammans kommer bilda en stark styrelse med bred och relevant kompetens. Vi tror den skapar förutsättningar för en accelererad affärsutveckling och att den kommer medverka till att skapa långsiktiga värden för MSABs aktieägare. Vidare representerar den föreslagna styrelsesammansättningen både mångsidighet och mångfald.

Avsikten är att avgående styrelseordförande Henrik Tjernberg skall anlitas som Senior Advisor i MSAB för att behålla den unika kunskap han besitter inom industrin i allmänhet och MSAB i synnerhet.

”MSAB har idag vår marknads vassaste erbjudande. Det baseras på en genuin teknisk kunskap, tron på rättsstatens och mänskliga rättigheters betydelse men även behovet av en effektiv och rättssäker rättsskipning. Jag ser fram emot att i en ny roll stötta bolaget i dess fortsatta utveckling, säger Henrik Tjernberg, avgående ordförande, i en kommentar.

Styrelseledamöter föreslagna för nyval av valberedningen:

Bernt Ingman. Föreslagen ny styrelseordförande 2021. Utbildad Civilekonom. Född 1954. Antal aktier: 0.

Tidigare styrelseordförande i Beijer Ref AB, Pricer AB och SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB. CFO i Husqvarna AB, Munters AB, Gunnebo AB och Doro AB.

Bernt är oberoende i förhållande till såväl bolaget och dess ledning som i förhållande till bolagets huvudägare.

Fredrik Nilsson. Föreslagen ny styrelseledamot 2021. Utbildad Civilingenjör. Född 1967. Antal aktier 0.

Fredrik innehar sedan 2003 titeln Vice President of the Americas på Axis Communications. Fredrik har bidragit till att positionera Axis Communications som marknadsledare inom Video Surveillance i regionen Americas.

Fredrik har under flera år innehaft olika styrelseuppdrag för branschorganisationen Security Industry Association som samlar ledande experter inom säkerhetsbranschen i USA.

Fredrik är oberoende i förhållande till såväl bolaget och dess ledning som i förhållande till bolagets huvudägare.

Vidare föreslår valberedningen omval av KPMG med den auktoriserade revisorn Mattias Lötborn som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Punkt 1 - Val av ordförande på stämman

Valberedningen föreslår Ann Hellenius till ordförande för årsstämman.

Punkt 11 – Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer

Valberedningen föreslår att styrelsearvode till styrelseledamöter skall utgå med 185 000 kronor, att styrelseordförande arvoderas med 500 000 kronor, samt att arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 18 Val av valberedning

Valberedningen består idag av ordförande Kenneth Andersen samt ledamöterna Wilhelm Gruvberg och Henrik Tjernberg. Valberedningen föreslår att David Zaudy, Christian Hellman och Erik Ivarsson väljs till valberedningen, representerandes de tre röstmässigt största aktieägarna.

Valberedningen föreslår att om en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är utfört beslutar återstående ledamöter om ny ledamot skall utses, och utser i så fall ny ledamot med beaktande av att valberedningen skall representera bolagets samtliga aktieägare. I samband med eventuell rekrytering av styrelsemedlemmar kan valberedningen be bolaget ta skäliga kostnader för externa konsulter om den bedömer det lämpligt.

För ytterligare information kontakta: Kenneth Andersen, ordförande i valberedningen, kenneth@strawberry.no eller  +47 917 86 505.

Informationen lämnades för offentliggörande den 29 april 2021 kl. 12.45 CEST.