Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

Bokslutskommuniké 2021, oktober - december, Q4

Regulatory

Fjärde kvartalet

 • Nettoomsättningen ökade med 62,6 procent till 108,5 (66,7) mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till 16,2 (-4,0) mkr
 • Rörelsemarginalen uppgick till 15,0 (-6,0) procent
 • Resultat efter skatt uppgick till 12,7 (-7,0) mkr
 • Resultat per aktie före/efter utspädning uppgick till 0,7 (-0,4) kr
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 10,5 (47,2) mkr

Januari - december

 • Nettoomsättningen ökade med 7,4 procent till 333,0 (310,1) mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till 44,3 (28,6) mkr
 • Rörelsemarginalen uppgick till 13,3 (9,2) procent
 • Resultat efter skatt uppgick till 34,8 (16,3) mkr
 • Resultat per aktie före/efter utspädning uppgick till 1,9 (0,9) kr
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 10,2 (52,0) mkr
 • Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 66,0 (101,2) mkr

VD's kommentar

Leveransaktiviteten i det fjärde kvartalet var mycket hög och omsättningen i kvartalet uppgick till 108,5 mkr, vilket motsvarar en ökning om 63 procent jämfört med samma period föregående år. Omsättningen i kvartalet blev därmed den högsta i MSABs historia. Rörelseresultatet för kvartalet blev 16,2 mkr vilket visar på styrkan i vår affärsmodell.  Omsättningen för helåret blev även den högst i MSABs historia och blev 333 mkr.  För helåret blev rörelseresultatet 44 mkr, en ökning med 55 procent jämfört med samma period föregående år. Att omsättningen blev rekordhög under det fjärde kvartalet är en direkt konsekvens av det långsiktiga arbete vi kontinuerligt gör för att ständigt öka nyttan i våra lösningar för våra kunder.

Resultat och omsättning klarar vi av i en miljö där komponentbrist, osäkra leveranstider och höjda kostnader både för komponenter och frakter blivit det nya normala. MSAB fortsätter att vara ett av de ledande företagen med ett brett utbud av lösningar som vi erbjuder för olika kunder och användningsområden.

Tack vare den starka avslutningen på året kommer det nya året att starta med ett starkt kassaflöde. Min uppfattning är att MSAB är starkare än någonsin och står redo för att 2022 ska bli ett framgångsrikt år.

Det gläder mig att nästan två år efter att pandemin drabbade världen är MSAB i en mycket solid finansiell form och fortsätter att vara en av de främsta aktörerna i branschen.

Vikten av mobilforensiska produkter och tjänster för rättsvårdande myndigheter fortsätter vara hög, och kraven på rättsäkra produkter ökar. Mobiltelefoner förekommer nästan alltid som bevisföring i brottsutredningar och kräver i allt högre utsträckning att de verktyg som används för att få tillgång till denna potentiellt avgörande bevisföring sker på ett snabbt, effektivt och framförallt rättssäkert sätt.

MSAB lägger stor vikt vid mänskliga rättigheter och är ledande part i flertalet viktiga initiativ där målet är att säkerställa att integriteten för individen och mänskliga rättigheterna efterlevs. Ett av dessa projekt är ForMobile. Ett EU-initiativ med syfte att "skapa en mobil kriminalteknisk beviskedja från början till slut, med målet att göra EU säkrare, samtidigt som de grundläggande mänskliga rättigheterna respekteras". Att MSAB är en del i detta standardiseringsarbete inom EU är en direkt konsekvens av att vi under lång tid varit marknadsledande när det gäller att tillhandahålla en plattform som skyddar inte bara bevisuppgifternas tillförlitlighet, utan också individuell integritet. MSABs nyckelroll i detta viktiga projekt är ett bevis på vårt anseende samt de höga kraven på integritet och socialt ansvar vi ställer på oss själva och de lösningar vi tillhandahåller.

Jag ser fram emot ännu ett starkt och framgångsrikt år för MSAB 2022.

Joel Bollö, Verkställande direktör

Stockholm, januari 2022

Denna information är sådan som MSAB, 556244-3050, är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 januari 2022 klockan 08:00 CEST.

Frågor ställs till:
Verkställande direktör Joel Bollö, tel. 08-739 02 70, e-mail: joel.bollo@msab.com

Om MSAB

MSAB är världsledande inom kriminalteknik för att utvinna och analysera data i beslagtagna mobila enheter. Företaget utvecklar högkvalitativ och lättanvänd mjukvara som hjälper brottsbekämpande myndigheter, så som; polis, militär och tull, att utföra sina uppdrag. Produkterna, som har blivit en de facto-standard för att säkra bevis i brottsutredningar, kan kompletteras med verktyg för rapportering och ett stort utbildningsutbud med certifieringar inom rättssäker kriminalteknik. Företaget betjänar kunder över hela världen, genom egna säljkontor och via distributörer. MSAB är noterat på Nasdaq Stockholm under ticker-namnet: MSAB B.

www.msab.com