Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

Delårsrapport Q3, juli-september 2022

Regulatory
Sammanfattning juli - september 2022

• Nettoomsättningen uppgick till 93,7 (89,6) MSEK, en ökning med 4,5 procent jämfört med samma period föregående år. Den valutajusterade tillväxten uppgick till -5,1 procent.
• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 8,7 (24,0) MSEK, med en rörelsemarginal om 9,2 (26,7) procent.
• Resultat efter skatt uppgick till 6,8 (18,6) MSEK.
• Resultat per aktie före/efter utspädning uppgick till 0,37 (1,00) SEK.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 0,0 (-10,8) MSEK


VD:s kommentar
Omsättningen uppgick till 93,7 (89,6) MSEK, vilket motsvarar en tillväxt på 4,5 % procent. EBIT uppgick till 8,7 (24,0) MSEK. Omsättningen för årets första nio månader uppgår till 256,4 (224,5) MSEK, vilket är den högsta försäljning vi haft under ett kalenderårs första tre kvartal. Rörelseresultatet för årets första nio månader uppgår till 11,2 (28,1) MSEK och är en konsekvens av produktmixen med en ökad andel hårdvara med lägre bruttomarginal. Rörelseresultatet har även påverkats av fler sälj- och marknadsaktiviteter samt högre personalkostnader. 

Efterfrågesituationen, framförallt på våra strategiska marknader, är god. Dock upplever bolaget en utmanande situation med transportproblem och komponentbrist. Leveransstörningar ger följdeffekter i form av osäkra leveransbesked och förlängda leveranstider. Med säkra inleveranser hade MSAB kunnat fakturera cirka 18 MSEK ytterligare.

Alla begränsningar som pandemin satt för sälj- och marknadsaktiviteter är nu borta, vilket resulterat i en rivstart med åtskilliga möten och event. Vi är ute hos kunder, deltar på mässor och genomför utbildningar på en betydligt högre nivå jämfört med pandemiåren. Detta kommer att ligga till grund för framtida tillväxt.

För våra kunder är det avgörande att våra produkter kontinuerligt uppdateras så att de stödjer alla nya versioner av telefoner och appar som kontinuerligt uppgraderas. I och med den senaste produktlanseringen har MSAB stöd för över 42 000 telefonprofiler och över 4 000 appar. 

Varje kvartal släpper vi en större release för var och en av våra produktfamiljer, däremellan görs det mindre inkrementella uppdateringar. Varje större release innehåller ständiga förbättringar. Den senaste releasen innehåller bland annat stöd för den senaste versionen av Iphone iOS 16 samt utökat stöd för spårning av kryptovalutor. 

I en generellt oroligare omvärld, och specifikt i Europa, blir det allt viktigare för polis, tull och försvar att jobba med produkter som ligger i framkant och med leverantörer som har sin verksamhet inom samma region som man verkar. Att vara det enda mobilforensiska företaget med huvudkontor i Europa kommer att vara en viktig faktor framöver. 

Många av våra kunder investerar allt mer i olika typer av Frontline-lösningar, vilket innebär att de behöver både produkter och tjänster från MSAB. De vanligaste tjänsterna vi levererar är konfiguration, utbildning, installation och support. Vi gör allt fler affärer av den här typen, vilket innebär längre tid för genomförande, men när affärerna väl är gjorda så blir värdet på affären och nyttan för kunden väsentligt högre.

Vi ingår fler fördjupade samarbeten hos fler polismyndigheter och genom vårt unika Frontline-erbjudande är vi övertygade om att vi kommer vinna fler likande affärer framöver. 

Den allmänna oron i världen och det osäkra ekonomiska läget gör att framtiden såklart är oviss och kan påverka våra kunders investeringsförmåga. Fram till nu har vi inte sett några tecken på att så skulle vara fallet, tvärtom upplever vi en ökad efterfrågan. 

Jag är övertygad om att MSAB kommer fortsätta att växa även om tillväxten kommer att slå olika på enskilda kvartal. 
 

Stockholm i oktober 2022,

Joel Bollö
Verkställande direktör

 

Denna information är sådan som MSAB, 556244-3050, är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2022 klockan 08:00 CEST.

Om MSAB
MSAB är världsledande inom kriminalteknik för att utvinna och analysera data i beslagtagna mobila enheter. Företaget utvecklar högkvalitativ och lättanvänd mjukvara som hjälper brottsbekämpande myndigheter, så som; polis, försvar och tull, att utföra sina uppdrag. Produkterna, som har blivit en de facto-standard för att säkra bevis i brottsutredningar, kan kompletteras med verktyg för rapportering och ett stort utbildningsutbud med certifieringar inom rättssäker kriminalteknik. Företaget betjänar kunder i mer än 100 länder över hela världen, genom egna säljkontor och via distributörer. MSAB är noterat på Nasdaq Stockholm under ticker-namnet: MSAB B. www.msab.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Joel Bollö, VD MSAB, joel.bollo@msab.com, +46 8 739 02 70