Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

Kommuniké från MSAB:s årsstämma 2022

Regulatory
Vid årsstämman i MSAB den 11 maj 2022 beslutades:

Att fastställa resultat- och balansräkning i enlighet med den framlagda årsredovisningen, samt att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet.

Att godkänna styrelsens ersättningsrapport.

Att godkänna valberedningens förslag till styrelsearvode om 250 000kr till ej anställda styrelseledamöter samt 500 000kr till styrelseordförande.

Att godkänna valberedningens förslag till revisorsarvode enligt godkänd räkning.

Att omvälja Bernt Ingman, Fredrik Nilsson och Peter Gille till ordinarie ledamöter i styrelsen. Nyval till styrelsen av Hanna Bilir och Rolf Rosenvinge. Bernt Ingman omväljs till styrelsens ordförande.

Att välja KPMG med Mattias Lötborn som huvudansvarig auktoriserad revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Att godkänna styrelsens förslag om incitamentsprogram.

Att godkänna styrelsens förslag om Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier.

Att godkänna styrelsens förslag om Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier.

Att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Att godkänna valberedningens förslag om principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2023.

/Styrelsen i maj 2022


Om MSAB
MSAB är världsledande inom kriminalteknik för att utvinna och analysera data i beslagtagna mobila enheter. Företaget utvecklar högkvalitativ och lättanvänd mjukvara som hjälper brottsbekämpande myndigheter, så som; polis, försvar och tull, att utföra sina uppdrag. Produkterna, som har blivit en de facto-standard för att säkra bevis i brottsutredningar, kan kompletteras med verktyg för rapportering och ett stort utbildningsutbud med certifieringar inom rättssäker kriminalteknik. Företaget betjänar kunder i mer än 100 länder över hela världen, genom egna säljkontor och via distributörer. MSAB är noterat på Nasdaq Stockholm under ticker-namnet: MSAB B. www.msab.com

För ytterligare information, kontakta gärna:
Bernt Ingman, Styrelseordförande. Tfn: + 46 8 739 02 70
Lars Kevsjö, Interim CFO. Tfn: + 46 73 990 52 91, e-post: 
lars.kevsjo@msab.com