Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

Delårsrapport Q1, januari - mars 2023

Regulatory
Sammanfattning januari - mars 2023
• Nettoomsättningen uppgick till 87,4 (75,6) MSEK, en ökning med 15,6 procent jämfört med samma period föregående år. Den valutajusterade tillväxten uppgick till 11,0 procent.
• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 8,2 (-0,2) MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 9,3 (-0,3) procent.
• Resultat efter skatt uppgick till 6,7 (1,4) MSEK.
• Resultat per aktie före/efter utspädning uppgick till 0,36 (0,07) SEK.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 24,0 (5,5) MSEK, utöver periodens resultat i huvudsak drivet av en positiv förändring i rörelsekapitalet.

Vd:s kommentar
MSAB har haft ett aktivt och framgångsrikt första kvartal, 2023. Vi har tecknat ett flertal viktiga kontrakt och medverkat vid flera storainternationella branschevent, genomfört ett stort antal kundaktiviteter tillsammans med återförsäljare och i egen regi. Våra erbjudanden fortsätter att utvecklas starkt, i synnerhet vår extraktionslösning XRY som fått en ny avancerad mjukvara, XRY Pro, för forensiska labb.
Detta är det hittills bästa första kvartalet i MSAB:s historia och vi slår rekord i nettoomsättning för bolaget på totalt 87,4 MSEK, jämfört med 75,6 MSEK föregående år, vilket motsvarar en ökning med 15,6 procent. Resultatet efter skatt uppgick till 6,7 MSEK, jämfört med 1,4 MSEK föregående år. Trots en generellt hög inflation har mixen av levererade produkter och tjänster samt en restriktiv hållning till kostnader bidragit till det förbättrade resultatet. 
Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 24,0 MSEK, jämfört med 5,5 MSEK för motsvarande period 2022. Vi har intensifierat arbetet med kundfordringar, vilket förbättrat kassaflödet.
Den mobilforensiska industrin är fortsatt en av de snabbast föränderliga och växande branscherna i världen.
Behovet av att vi som leverantör till rättsvårdande myndigheter kan hantera och utveckla ny teknik, som tillgodoser kundernas behov vid förändrade processer och digitala transformation, är stort. Det kräver rättssäkra processer och att vi fortsätter att utveckla vårt erbjudande och vår affärsmodell. MSAB:s fortsatta tillväxt är också beroende av att befintlig personal kompetensutvecklas och att vi snabbt ökar rekryterings- takten. Idag söker vi flertalet nya medarbetare globalt för att säkerställa rätt kompetens och kapacitet.
Efterfrågan på våra lösningar är stark, men bolaget påverkas fortfarande av brist på komponenter och förseningar i leveranser från underleverantörer. Vi bedömer att detta kommer att förbättras under sista halvåret, 2023.
Försäljningsuppgången i Europa har framförallt drivits av den brittiska marknaden. Vi ser även att tidigare kunder återupptäckt styrkan i bolagets produktutveckling de senaste åren, vilket genererar merförsäljning.
Även länder i Asien expanderar, om än från lägre volymer. Den Nordamerikanska marknaden hade ett relativt svagt kvartal och ett antal initiativ har tagits för att växa denna viktiga marknad. 
Vi ser en ökad efterfrågan från försvar och underrättelsetjänst. Dessa segment har behov av att hantera mobil forensik ute i fält och efterfrågar därför MSAB Frontline. Även andra myndigheter, som använder mobiltelefoner för myndighetsutövning, t. ex. vid identifiering av personer vid gränskontroller eller i migrations- och asylärenden, påvisar ett ökat behov.
De säkerhetshot som vi sett under de senaste åren påverkar inte bara myndigheter utan även företag. Vi har under det senaste året, under strikt kontrollerade former, genomfört ett antal mindre affärer för att supporta företag.
Att, som MSAB, vara en etablerad leverantör av mobilforensiska lösningar i Europa är en fördel och skapar möjligheter. Myndigheteroch företag är angelägna om att arbeta med etiska leverantörer som omfattas av EU-lagstiftning. Det är vi ensamma om och det har redan resulterat i att vi, som enda kommersiella aktör, valdes ut som partner i det EU-finansierade Formobile-projektet. Vår  medverkan i projektet, vars uppdrag var att skapa en heltäckande mobilforensisk utredningskedja för rättsväsendet inom EU med förbättrad digital säkerhet samtidigt som grundläggande mänskliga rättigheter respekteras, har ytterligare stärkt MSAB:s ställning.
Jag är övertygad om att MSAB:s etiska profil och starka erbjudande fortsatt kommer att uppskattas av myndigheter och företag.

Stockholm, april 2023

Mikael Falkovén
Tillförordnad VD, MSAB

 

Denna information är sådan som MSAB, 556244-3050, är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 april 2023 klockan 08:00 CEST.


Om MSAB:
MSAB är världsledande inom kriminalteknik för att utvinna och analysera data i beslagtagna mobila enheter. Företaget utvecklar högkvalitativ och lättanvänd mjukvara som hjälper brottsbekämpande myndigheter, så som; polis, försvar och tull, att utföra sina uppdrag. Produkterna, som har blivit en de facto-standard för att säkra bevis i brottsutredningar, kan kompletteras med verktyg för rapportering och ett stort utbildningsutbud med certifieringar inom rättssäker kriminalteknik. Företaget betjänar kunder i mer än 100 länder över hela världen, genom egna säljkontor och via distributörer. MSAB är noterat på Nasdaq Stockholm under ticker-namnet: MSAB B. www.msab.com


För ytterligare information, kontakta gärna:
Mikael Falkovén, Tillförordnad VD. Tfn: + 46 8 739 02 70, e-post: mikael.falkoven@msab.com 
Tony Forsgren, CFO. Tfn: + 46 70 686 06 00, e-post: 
tony.forsgren@msab.com