Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

Delårsrapport Q2, april-juni 2023

Regulatory
Sammanfattning april - juni 2023

• Nettoomsättningen uppgick till 104,7 (87,1) MSEK, en ökning med 20 procent jämfört med samma period föregående år. Den valutajusterade tillväxten uppgick till 15 procent.
• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 2,7 (2,7) MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 2,6 (3,1) procent.
• EBIT justerat för avgångsvederlag uppgick till 9,2 (2,7) MSEK vilket motsvarar en rörelsemarginal om 8,8 procent.
• Resultat efter skatt uppgick till 2,9 (2,7) MSEK.
• Resultat per aktie före/efter utspädning uppgick till 0,16 (0,15) SEK.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 21,7 (1,0) MSEK. I huvudsak drivet av periodens resultat, men också en positiv förändring i rörelsekapitalet.

Vd har ordet
Det andra kvartalet under 2023 stod för fortsatt hög aktivitet, vilket resulterade i ett framgångsrikt kvartal på de flesta marknader där MSAB verkar. Vi tecknade ett flertal viktiga kontrakt, men framförallt var förnyelsegraden av våra extraktions- och analysmjukvarulicenser mycket hög. Kunderna visar ett fortsatt förtroende för våra lösningar, dels genom att förnya licenser till fleråriga kontrakt, dels genom att tidigare kunder reaktiverar sina licenser när de upptäcker flertalet nya funktioner i produkterna. 

Marknads- och försäljningsorganisationen har under kvartalet haft fullt fokus på att introducera och presentera vår senaste premiumprodukt, XRY Pro, som kompletterar och uppgraderar vår mjukvarufamilj av mobilforensiska lösningar. Vi utvecklar kontinuerligt våra erbjudanden och därför efterfrågas de i allt högre utsträckning av brottsbekämpande och rättsvårdande myndigheter. 

Andra kvartalets nettoomsättning uppgick till totalt 104,7 MSEK, vilket kan jämföras med 87,1 MSEK föregående år. Det är bolagets bästa andra kvartal någonsin. Rörelseresultatet, justerat för en engångskostnad för vd-bytet, uppgick till 9,2 MSEK jämfört med 2,7 MSEK år 2022. Resultatförbättringen drevs av en fördelaktig produkt- och tjänstemix samt god kostnadskontroll. En bra erbjudandemix, samt
tillfredsställande hantering av övriga kostnader bidrog till ökningen. Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 21,7 MSEK jämfört med 1,0 MSEK för motsvarande period 2022. Ett fokuserat
arbete med kundfordringar bidrog till förbättringen.

Den mobilforensiska industrin präglas fortsatt av ett högt utvecklingstempo. Behovet av att hantera och expandera ny teknik, möta kunders förändrade processer och stödja deras digitala transformation, kräver
att MSAB fortsätter att utveckla produkter, tjänster och nya affärsmodeller. Vår fortsatta tillväxt ställer också krav på kompetensutveckling av befintlig personal och högre rekryteringstakt för att få in ytterligare
medarbetare. Idag söker vi kompetens i ett mer globalt perspektiv än tidigare för att säkerställa rätt specialistkompetens. 

Under kvartalet var försäljningen i Europa mycket stark, främst drivet av den franska och brittiska marknaden och vi såg att många tidigare kunder återkom till oss på grund av de senaste årens framgångsrika produktutveckling. Den nordamerikanska marknaden levererade i nivå med förväntningarna, dock fortsätter vi ansträngningarna för att kunna växa denna viktiga marknad ytterligare. I Asien och Oceanien var försäljningen lägre än förväntat, dock visar myndigheter stort intresse för våra Frontline-lösningar, så fortsättningsvis kommer vi att kraftsamla försäljningen till de marknader där vi har störst potential. 

Vi ser att försvarsmyndigheter och underrättelsetjänster efterfrågar högre prestanda för att förbättra sin mobilforensiska verksamhet. Inte minst efterfrågas våra frontlinje-lösningar där myndighetens personal snabbt kan läsa av mobiltelefoner ute i fält eller inne på arbetsplatsen, istället för att gå via de forensiska labben. På så sätt kortas ledtiderna och labben kan fokusera på de svåraste fallen. Många myndigheter har också insett värdet av att ha tillgång till teknik som utvecklats av ett företag som omfattas av EU-lagstiftning, generellt är nämligen regelverken inom EU striktare avseende integritet och etik. MSAB är den enda europeiska leverantören av mobil forensik. 

MSAB:s lösningar blir allt viktigare för myndigheter som är i behov av digitalforensiska lösningar. Mobildata kan exempelvis utgöra en del av utredningsarbetet i skatteärenden och tullverksamhet, och vi ser att  våra lösningar efterfrågas i allt högre grad från andra myndigheter än våra traditionellt största kunder; polis, försvar och underrättelsetjänst. Att kunna extrahera och analysera data från mobiltelefoner i ett bredare
perspektiv, kan generera ytterligare affärsmöjligheter för MSAB och därmed bidra till en växande marknad för bolaget. 

Dessutom ser vi en ökande efterfrågan från privata aktörer och för att hantera detta introducerade vi under kvartalet ett antal nya mjukvarufunktioner som redan under kvartalet bidrog till ett antal nya affärer. Vi bedömer att dessa nya funktioner kan ge framtida tillväxt. 

Jag är stolt över det MSAB åstadkommit under första halvåret och är övertygad om att vårt starka varumärke, innovativa produktutveckling och breda erbjudande inom mobil forensik kommer fortsätta generera nya affärer på våra prioriterade marknader globalt under kommande år.

Stockholm, juli 2023

Mikael Falkovén
Tf vd MSAB

Om MSAB:
MSAB är världsledande inom kriminalteknik för att utvinna och analysera data i beslagtagna mobila enheter. Företaget utvecklar högkvalitativ och lättanvänd mjukvara som hjälper brottsbekämpande myndigheter, så som; polis, försvar och tull, att utföra sina uppdrag. Produkterna, som har blivit en de facto-standard för att säkra bevis i brottsutredningar, kan kompletteras med verktyg för rapportering och ett stort utbildningsutbud med certifieringar inom rättssäker kriminalteknik. Företaget betjänar kunder i mer än 100 länder över hela världen, genom egna säljkontor och via distributörer. MSAB är noterat på Nasdaq Stockholm under ticker-namnet: MSAB B. www.msab.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mikael Falkovén, Interim CEO MSAB, mikael.falkoven@msab.com, +46 73 981 83 40
Tony Forsgren, CFO MSAB, tony.forsgren@msab.com, +46 70 686 06 00