Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

Kommuniké från årsstämma i Micro Systemation AB (publ)

Regulatory

Vid årsstämma i Micro Systemation AB (publ) (”MSAB”) den 14 maj 2024 fattades följande beslut.

Resultat- och balansräkningar

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2023.

Utdelning

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en ordinarie utdelning om 1,50 kronor per aktie, att utbetalas genom två delbetalningar. En första utbetalning om 1,00 kronor per aktie med avstämningsdag torsdagen den 16 maj 2024 och en andra utbetalning om 0,50 kronor per aktie med avstämningsdag fredagen den 15 november 2024. Med dessa avstämningsdagar beräknas Euroclear Sweden AB utbetala 1,00 kronor per aktie tisdagen den 21 maj 2024 och 0,50 kronor per aktie onsdagen den 20 november 2024.

Årsstämman beslutade även att de nya aktier som kan komma att emitteras med stöd av stämmobemyndigande ska ge rätt till utdelning från och med den dag de blivit införda i den av Euroclear förda aktieboken.

Ersättningsrapport

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna ersättningsrapporten enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och de verkställande direktörerna som varit verksamma under räkenskapsåret 2023 ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2023.

Val av styrelse

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja styrelseledamöterna Fredrik Nilsson, Peter Gille, Andreas Hedskog, Jesper Kärrbrink och Charlotte Stjerngren samt att nyvälja Helena Holmgren till styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Peter Gille valdes, i enlighet med valberedningens förslag, till styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Val av revisor

Årsstämman omvalde, i enlighet med valberedningens förslag, revisionsbolaget KPMG AB som revisor med Mattias Lötborn som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2025.

Styrelse- och revisorsarvode

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode ska utgå med sammanlagt 1 750 000 kronor, att fördelas med 500 000 kronor till styrelsens ordförande samt 250 000 kronor till var och en av styrelsens övriga ledamöter.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvodet till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Bemyndigande att besluta om nyemission

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Det totala antalet aktier som utges genom nyemissioner enligt bemyndigandet får motsvara sammanlagt högst 10 procent av antalet aktier i bolaget, baserat på det sammanlagda antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2024.

Bemyndigande att besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill nästa årsstämma, besluta om förvärv och överlåtelse av aktier av serie B i bolaget. Förvärv av aktier i bolaget får endast ske genom handel på Nasdaq Stockholm eller genom förvärvserbjudande mot kontant vederlag till bolagets samtliga aktieägare och får ske av högst så många aktier att bolagets egna innehav vid var tid ej överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget.

Överlåtelse enligt bemyndigandet får ske av samtliga egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut och överlåtelse av aktier på Nasdaq Stockholm får endast ske till ett pris inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid registrerade kursintervallet. Överlåtelse av aktier får även ske utanför Nasdaq Stockholm i samband med företagsförvärv, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan bestämmelser om apport eller kvittningsrätt. Sådan överlåtelse får ske till ett pris i pengar eller värde på erhållen egendom som motsvarar börskursen vid tiden för överlåtelsen på de aktier som överlåts med den avvikelse som styrelsen finner lämplig.

Principer för utseende av valberedning

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om principer för utseende av valberedning samt instruktion till valberedningen.

 

För ytterligare information, kontakta gärna:

Peter Gille, Styrelseordförande. Tfn: +46 70 825 00 14, e-post: petgille@googlemail.com Tony Forsgren, CFO. E-post: tony.forsgren@msab.com

 

Om MSAB:

MSAB är världsledande inom kriminalteknik för att utvinna och analysera data i beslagtagna mobila enheter. Företaget utvecklar högkvalitativ och lättanvänd mjukvara som hjälper brottsbekämpande myndigheter, så som; polis, försvar och tull, att utföra sina uppdrag. Produkterna, som har blivit en de facto-standard för att säkra bevis i brottsutredningar, kan kompletteras med verktyg för rapportering och ett stort utbildningsutbud med certifieringar inom rättssäker kriminalteknik. Företaget betjänar kunder i mer än 100 länder över hela världen, genom egna säljkontor och via distributörer. MSAB är noterat på Nasdaq Stockholm under ticker-namnet: MSAB B. www.msab.com

 

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 maj 2024 kl. 20:30.