Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

HALVÅRSRAPPORT 2008-01-01- - 2008-06-30

Regulatory

2008-08-22 09:29:12

(NGM: MSAB B)

Halvåret:

• Nettoomsättningen ökade med 30 % till 27.2 Mkr (20.8).

• Rörelseresultat före skatt ökade till 9.3 Mkr (9.2)

• Resultatet efter finansiella poster och skatt minskade med 29% till 6.6 Mkr (9.3) då bolaget nu betalar full skatt.

• Resultat per aktie blev 0.37 kr (0.52)

• Rörelsemarginalen var 34.2 % (44.1 %)

• Kassaflödet under perioden blev 14.5 Mkr (8.3)

• Likvida medel var vid periodens slut 47.6 Mkr (23.4)

• Bolaget har sålt och levererat 267 (290) nya .XRY startpaket och 387 (244) .XRY licenser förnyades av de 490 licenser som löpte ut under perioden

• Förnyelsegraden under perioden 79%

• Bolaget har sålt och levererat 103 XACT licenser under perioden

• Detta är Micro Systemations första delårsrapport som är upprättad i enlighet med International Financial Reporting Standards – IFRS. Jämförelsetalen för 2007 är omräknade.

Andra kvartalet

• Bolaget har sålt och levererat 109 (135) nya .XRY startpaket och 240 (145) licenser har förnyats av de 284 licenser som löpte ut under perioden

• Förnyelsegraden på .XRY var 84%

• Bolaget har sålt och levererat 80 XACT licenser under andra kvartalet

VD:s kommentar

Micro Systemation redovisar en trettioprocentig omsättningsökning för det första halvåret 2008, vilket betyder att vi omsatte drygt 27 Mkr. Rörelseresultatet blev 9,3 Mkr, vilket motsvarar en rörelsemarginal om 34%. Rörelsemarginalen har försämrats beroende på en högre total kostnadsnivå i samband med att organisationen planenligt har stärkts väsentligt och förberetts för fortsatt expansion.

Marknaden för mobile forensic produkter växer samtidigt som konkurrensen hårdnar. Micro Systemation möter detta med en stark utvecklingsorganisation och förstärkt marknadsnärvaro för att befästa vår ledande position.

USA-satsningen går enligt plan och vi kommer ha eget kontor med egen lokal personal etablerat under hösten. Syftet med USA-etableringen är att öka vår försäljning och kundnärvaro på en strategiskt viktig marknad. Vi kommer inte ha egen utveckling i USA utan väljer att koncentrera utvecklingen till Sverige.

I mitten på september genomför vi vår första ”train the trainer” konferens i syfte att öka antalet certifierade lärare världen över. Behovet av utbildningar ökar. För bästa framgång med framför allt XACT krävs att vi erbjuder kvalificerade utbildningar på alla strategiska marknader. Välutbildade användare maximerar nyttan av sin utrustning vilket är viktigt för den långsiktiga kundlojaliteten. Utbildning är dessutom ett lönsamt område för bolaget.

Produkter

XRY

Under det första halvåret levererade vi 267 nya startpaket av XRY och uppdaterade 387 licenser. Förnyelsegraden var 79 procent. Det är en bättre nivå än under första kvartalet och målsättningen är att den ska kunna förbättras ytterligare. Under första halvåret har vi förändrat paketeringen av XRY och produkten levereras nu i en professionell skräddarsydd väska. Vi fortsätter vår utveckling av XRY inte bara tekniskt utan kommer även att utöka antalet paketeringar framöver.

För de kunder som köper en ny XRY licens eller förnyar sin befintliga ingår förutom uppdateringar nu även de nya kablar som lanseras under licensperioden. Målet är att ytterligare öka produktens attraktivitet.

XACT

XACT, som läser och tolkar hexadecimal data, lanserades och började levereras i mars. Intresset för produkten är mycket stort och vi har sålt och levererat 127 licenser. XACT är en avancerad produkt som kräver betydligt mer förkunskap än XRY. Vår ställning som ledande leverantör inom mobile forensics stärks av XACT och vi är ännu så länge en av få om att kunna leverera båda dessa produkttyper. Vi har även i juni månad släppt den första uppdateringen av produkten.

Organisation & Personal

Bolaget har under det första halvåret anställt flera nya medarbetare både inom försäljning, och utveckling. Tre utvecklare kommer att påbörja sina anställningar under tidig höst. Fler personer kommer att anställas främst inom utveckling och försäljning men även inom produktion och ekonomi. Vi genomför dessutom en del organisatoriska förändringar som ska möjliggöra betydligt större leveranser än idag. Rekryteringsläget har förbättrats jämfört med tidigare perioder.

Kommenterar till resultatutvecklingen

Intäkter & Resultat

Bolagets totala intäkter för perioden uppgick till 27,2 Mkr (20,9) Ökningen beror främst på att kundbasen för .XRY växer kontinuerligt samt på den lyckade lanseringen av XACT. Rörelseresultatet blev 9,3 Mkr (9,2). Rörelsemarginalen blev 34,2% (44,1). Den minskade rörelsemarginalen beror framför allt på ökade personalkostnader vilket är i enlighet med den planerade förstärkningen av bolagets sälj- och utvecklingsresurser. Bolaget anpassas för en fortsatt expansiv tillväxt. Någon förändring av produktprissättningen har inte skett.

(för tabeller se bifogad fil)

Kostnader

Rörelsens kostnader under perioden uppgick till 17,9 Mkr (11.6 Mkr), varav personalkostnaderna utgjorde 9.4 Mkr (5.9Mkr). Övriga externa kostnader uppgick till 5.0 Mkr (3.0 Mkr). I detta belopp ingår bl a kostnader för rekrytering. Vi har stärkt organisationen betydligt under perioden för att kunna hantera fortsatt kraftig tillväxt.

Finansiering & Likviditet

Bolagets finansiella ställning är fortsatt mycket god – det egna kapitalet uppgick vid

rapportperiodens slut till 57,9 Mkr (30,2). Bolagets likvida medel var 47,6 Mkr (23,4). Soliditeten uppgick till 81% (87). Efter rapportperioden har utdelning om 11,5 Mkr utbetalats.

Kassaflöde

Kassaflödet var fortsatt mycket starkt och uppgick under perioden till 14,5 Mkr (8,3). Detta är ett resultat av vår ökade försäljning och strikta kreditgivningspolicy.

Finansiella poster

I ränte intäkter ingår avkastning från räntefond. Räntekostnaderna belastas främst av kursdifferens som hänförs till Q1 valuta förlust i främst GPB & Euro. Bolaget har idag säkrat valutakurser för minskad exponering.

(för tabell se bifogad fil)

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten har upprättats enligt IAS 34 Delårsrapportering.

Denna delårsrapport är den första delårsrapport som Micro Systemation har upprättat i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS). Tidigare, som följd av att Micro Systemation inte utgjort en koncern och därmed enligt svensk lagstiftning inte får följa IFRS, har bolaget rapporterat enligt Årsredovisningslagen (Årl) och Rådet för finansiell rapportering RFR 2.1. Detta innebär att bolagets tidigare tillämpade redovisningsprinciper så långt möjligt inom ramen för svensk lagstiftning överensstämmer med IFRS varför inte några väsentliga skillnader identifierats mellan tidigare tillämpade redovisningsprinciper och IFRS.

Övergångsdatum till IFRS har fastställts till den 1 januari 2007. Övergången till IFRS redovisas i enlighet med IFRS 1 Första gången IFRS tillämpas. Huvudregeln i IFRS 1 kräver att ett bolag tillämpar samtliga IFRS standards retroaktivt vid fastställande av öppningsbalansen enligt IFRS.

Övergången till IFRS har inte medfört någon väsentlig påverkan på Micro Systemations historiska räkenskaper. Övergången till IFRS kan dock komma att påverka den framtida redovisningen avseende internt upparbetade immateriella tillgångar (utgifter för utveckling). Enligt IFRS skall, om vissa kriterier är uppfyllda, utgifter för utveckling aktiveras och redovisas som en immateriell tillgång. Enligt Micro Systemations nuvarande principer kostnadsförs samtliga utgifter för utveckling löpande. Övergången till IFRS påverkar också Micro Systemations redovisning av finansiella instrument. Enligt IFRS skall finansiella instrument redovisas till verkligt värde. Micro Systemation tecknade under det andra kvartalet 2 terminskontrakt vilka värderats till verkligt värde med en negativ resultatpåverkan i periodbokslutet om cirka 215 TSEK. Under perioden 1 januari 2007 – 31 mars 2008 har bolaget inte innehaft några derivatinstrument. Micro Systemation innehar också andelar i en räntefond vilken redovisas till verkligt värde med värdeförändringar över resultaträkningen. Räntefonden förvärvades i slutet av 2007. Per 2007-12-31 förelåg det ingen skillnad mellan räntefondens bokförda värde och dess verkliga värde. För perioden januari – juni 2008 har en värdeförändring om 500 Tkr påverkat koncernens resultat positivt. Vidare kommer tilläggsupplysningarna i årsredovisningen att öka som följd av införandet av IFRS.

Moderbolaget upprättar sin redovisning enligt Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapportering 2.1 Redovisning för juridiska personer.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Konkurrensen från allt fler aktörer ökar. Ett led i att möta den ökande konkurrensen är att komma närmare kunder och strategiska marknader. Etableringen i Nordamerika har både en stor potential men utgör till viss del även en risk. Kursfallet på den amerikanska dollarn har påverkat bolagets prissättning i Nordamerika. Ledningen bedömer att det höjda priset kan mötas med ökad produkt- och kundnytta.

Transaktioner med närstående

MSAB etablerade under det andra kvartalet 2008 ett dotterbolag i USA. Ägarandelen uppgår till 55 procent. Resterande 45 procent ägs av VD. Av praktiska och hanteringsmässiga skäl vid etableringen har VD en minoritetspost i dotterbolaget. Under hösten kommer dotterbolaget att bli helägt av Micro Systemation AB. Per den 30 juni 2008 har inga transaktioner av betydelse förekommit mellan moder- och dotterbolag. Kostnaderna för att etablera dotterbolaget har uppgått till cirka 20 tkr, vilka har belastat moderbolagets räkenskaper. Förhållandet mellan moder- och dotterbolag kommer att regleras i ett separat avtal som är under utarbetande.

Redovisning av förnyelsegrad

Från och med denna rapport redovisar vi hur många licenser som löpt ut för uppdatering under perioden. Som förnyad licens räknas betald licensförnyelse. Tidigare har endast licenser där den tekniska förnyelsen genomförts (ny licensnyckel har hämtats) räknats med.

Kommande rapporttillfällen

9-månadersrapport 24 oktober 2008

Bokslutsrapport 6 februari 2009

Denna rapport samt tidigare ekonomiska rapporter och pressmeddelanden finns på bolagets hemsida www.msab.com.

Frågor angående delårsrapporten ställs till:

VD Joel Bollö, tel 08-739 02 70, e-mail: joel.bollo@msab.com

Micro Systemation (MSAB) är marknadsledande leverantör av system för bevissäkring ur mobila enheter. Den egenutvecklade produkten .XRY som lanserades 2003 gör det möjligt att snabbt avläsa information i mobiltelefoner. Produkten är framtagen i samarbete med svenska polismyndigheter. Den 2008 lanserades produkten XACT som läser fysisk data som sedan kan analyseras för att även kunna visa information som tagits bort från enheten.

MSAB grundades 1984 och sedan den 1 december 1999 noteras B-aktien i Micro Systemation på NGM Equity`s aktielista.

Undertecknade försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Stockholm i augusti 2008

Henrik Tjernberg

Styrelseordförande

Joel Bollö

Verkställande direktör

Jan-Olof Backman

Styrelseledamot

Örjan Gatu

Styrelseledamot

Jan Klingspor

Styrelseledamot

Granskningsrapport

Jag har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten för Micro Systemation AB (publ) för perioden 1 januari till 30 juni 2008. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Mitt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på min översiktliga granskning.

Jag har utfört min översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning, SÖG2410, Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt Revisionsstandard i Sverige RS och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjlig för mig att skaffa mig en sådan säkerhet att jag blir medveten om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Grundat på min översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger mig anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen.

Solna den 21 augusti 2008

Eva Jansa

Auktoriserad revisor

(för fullständig rapport se bifogad fil)