Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

NIOMÅNADERSRAPPORT 2008-01-01- - 2008-09-30

Regulatory

2008-10-24 09:04:55

(NGM:MSAB B)

Perioden:

• Nettoomsättningen ökade med 27 % till 40.6 Mkr (31.8).

• Rörelseresultat före skatt ökade till 14.1 Mkr (13.7)

• Resultatet efter finansiella poster och skatt minskade med 26% till 10.1 Mkr (13.7) då bolaget i år betalar full skatt.

• Resultat per aktie blev 0.57 kr (0.77)

• Rörelsemarginalen var 35.0 % (42.8 %)

• Kassaflödet under perioden blev 5.1 Mkr (9,4), inklusive aktieutdelning om 11.5MKR

• Likvida medel var vid periodens slut 38.2 Mkr (24.4)

• Bolaget har sålt och levererat 403 (434) nya .XRY startpaket och 670 (388) .XRY licenser förnyades av de 809 licenser som löpte ut under perioden

• Förnyelsegraden under perioden var 83 %

• Bolaget har sålt och levererat 168 XACT licenser under perioden

• Detta är Micro Systemations andra delårsrapport som är upprättad i enlighet med International Financial Reporting Standards – IFRS. Jämförelsetalen för 2007 är omräknade.

Tredje kvartalet

• Bolaget har sålt och levererat 136 (144) nya .XRY startpaket och 283 licenser har förnyats av de 319 licenser som löpte ut under perioden.

• Förnyelsegraden på .XRY var 89 %

• Bolaget har sålt och levererat 65 XACT licenser under tredje kvartalet

VD:s kommentar

Micro Systemation redovisar tjugosjuprocentig omsättningsökning för de första niomånaderna 2008, vilket betyder att vi omsatte drygt 40 Mkr. Rörelseresultatet blev 14,1 Mkr, vilket motsvarar en rörelsemarginal om 35%. Rörelsemarginalen har gått ned främst beroende på en högre total kostnadsnivå i samband med att organisationen planenligt har stärkts väsentligt och förberetts för fortsatt expansion.

Den globala finansiella turbulensen synes inte ha påverkat bolagets affärer. På kort sikt ser vi inte heller några tecken på att detta kommer att ske. Vår bedömning är att kundernas behov och budgetar för våra typer av lösningar är relativt trögrörliga.

Etableringen i USA fortgår enligt plan och vi räknar med att ha del av organisationen på plats innan året slut.

Vi genomförde den planerade ”train the trainer” konferensen under september och kan nu meddela att vi har certifierade lärare i Tyskland, Sverige, England och USA, vilka är några av våra viktigaste marknader för närvarande. I Tyskland har vi knutit till oss en av landets mest erfarna poliser inom mobile forensic-området, Hans Myer. Vi har också förnyat och fördjupat vårt samarbete med vår konsult i England, Kevin Mansell, via ett strategiskt avtal som sträcker sig tre år framåt i tiden. Avtalet innebär att Kevin kommer ansvara för och utveckla vår kursverksamhet över hela världen. Den aktiva kursverksamheten är en viktig kontaktväg till kunderna.

NGM, där bolagets B-aktie är noterad, fick den 1 oktober tillståndet att driva börsverksamhet återkallat av Finansinspektionen. Micro Systemations styrelse har med anledning av detta inlett ett arbete med att utvärdera alternativa handelsplatser och återkommer inom kort med mer information.

Produkter

Under kvartal tre har vi lanserat ett nytt intressant bundle-paket vilket innehåller både XRY och XACT med full funktionallitet. Efter den lyckade lanseringen av XACT har vi sett ett stort behov hos många kunder att kunna kombinera produkterna i ett paket. Lanseringen genomfördes under oktober och har mottagits mycket väl.

Vidare har vi investerat i en komplett CDMA-basstation som kommer snabba upp och kvalitetssäkra vår utveckling för utökat stöd för de telefoner som är vanligt förekommande i Nordamerika och även vissa länder i Asien.

Organisation & Personal

Utöver de tre utvecklare som vi tidigare meddelat skulle börja har ytterligare två rekryterats Målsättningen är att bolaget ska kunna leverera nya produktreleaser snabbare och med mer innehåll. Förändringen kommer att synas i början av nästa år. En marknadschef har anställts som kommer ha som huvuduppgift att samordna och koordinera releaser, kampanjer, mässor mm. Han tillträder sin befattning i början av 2009 och kommer att stödja VD med att förverkliga bolagets expansionsplaner. Inom försäljning pågår ett antal rekryteringar av bl a fler innesäljare samt en lokal säljare som ska bo och verka på den engelska marknaden. Att förstärka ekonomi- och IR-funktionen med en CFO/IR-ansvarig är prioriterat och en process för detta pågår

Kommenterar till bolagets finansiella utveckling

Intäkter & Resultat

Bolagets totala intäkter för perioden uppgick till 40,6 Mkr (31,8) Ökningen beror främst på att kundbasen för .XRY växer kontinuerligt samt på den lyckade lanseringen av XACT. Rörelseresultatet blev 14,2 Mkr (13,6). Rörelsemarginalen blev 35,0% (42,8). Den minskade rörelsemarginalen beror framför allt på ökade personal- och konsultkostnader vilket är i enlighet med den planerade förstärkningen av bolagets organisation. Bolaget anpassas för en fortsatt expansiv tillväxt.

Kostnader

Rörelsens kostnader under perioden uppgick till 26,4 Mkr (18,2 Mkr), varav personalkostnaderna utgjorde 14,4 Mkr (9,4Mkr). Bolaget har nu 27 antällda jämfört med 17 samma period 2007. Övriga externa kostnader uppgick till 7,3 Mkr (4,2 Mkr). Ökningen består främst av konsultkostnader vid övergång till IFRS samt för effektivisering av bolagets administrativa system för licenshantering. Även rekryteringkostnaderna är högre än föregående år. Flertalet av bolagets utbildningar genomförs av lärare som arbetar som konsulter vilket således belastar konsultkontot.

Finansiering & Likviditet

Bolagets finansiella ställning är fortsatt mycket god – det egna kapitalet uppgick vid

rapportperiodens slut till 51,2 Mkr (52,0). Bolagets likvida medel var 38,2 Mkr (24,4). Soliditeten uppgick till 76,3% (87,6). Under rapportperioden har återbetalning del av reservfond enligt stämmobeslut om 11,5 Mkr utbetalats.

Kassaflöde

Kassaflödet var fortsatt starkt och uppgick under perioden till 5,1 Mkr (9,3). Kassaflödet påverkas av under perioden utbetald utdelning om 11,5 Mkr.

Finansiella poster

I finansiella intäkter ingår avkastning från räntefond. Bolaget placerar överskottslikviditet försiktigt. Finansiella kostnader består främst av en kursförlust under första kvartalet i GBP och Euro. Bolaget har idag säkrat en större andel av valutaexponeringen. Den senaste tidens försvagning av kronan mot USD och Euro är dock fortsatt finansiellt gynnsam för bolaget.

Micro Systemations löpande kvartalsresultat:

(För tabell se bifogad fil.)

Redovisningsprinciper

Rapporten har upprättats enligt IAS 34 Delårsrapportering.

Denna delårsrapport är den andra delårsrapport som Micro Systemation har upprättat i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS). Tidigare, som följd av att Micro Systemation inte utgjort en koncern och därmed enligt svensk lagstiftning inte får följa IFRS, har bolaget rapporterat enligt Årsredovisningslagen (Årl) och Rådet för finansiell rapportering RFR 2.1. Detta innebär att bolagets tidigare tillämpade redovisningsprinciper så långt möjligt inom ramen för svensk lagstiftning ��verensstämmer med IFRS varför inte några väsentliga skillnader identifierats mellan tidigare tillämpade redovisningsprinciper och IFRS.

Övergångsdatum till IFRS har fastställts till den 1 januari 2007. Övergången till IFRS redovisas i enlighet med IFRS 1 Första gången IFRS tillämpas. Huvudregeln i IFRS 1 kräver att ett bolag tillämpar samtliga IFRS standards retroaktivt vid fastställande av öppningsbalansen enligt IFRS.

Övergången till IFRS har inte medfört någon väsentlig påverkan på Micro Systemations historiska räkenskaper. Övergången till IFRS kan dock komma att påverka den framtida redovisningen avseende internt upparbetade immateriella tillgångar (utgifter för utveckling). Enligt IFRS skall, om vissa kriterier är uppfyllda, utgifter för utveckling aktiveras och redovisas som en immateriell tillgång. Enligt Micro Systemations nuvarande principer kostnadsförs samtliga utgifter för utveckling löpande. Övergången till IFRS påverkar också Micro Systemations redovisning av finansiella instrument. Enligt IFRS skall finansiella instrument redovisas till verkligt värde. Vidare kommer tilläggsupplysningarna i årsredovisningen att öka som följd av införandet av IFRS.

Moderbolaget upprättar sin redovisning enligt Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapportering 2.1 Redovisning för juridiska personer.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Den finansiella turbulens som pågår över hela världen kan komma att påverka våra kunders finanser på ett negativt sätt. Exponeringen i olika valutor är framförallt USD och Euro – och inte minst den senaste tiden har kronans värde i förhållande till beörörda valutor flukurerat kraftigt – den valutarisk bolaget därmed utsätts för är icke ovesentligt.

Konkurrensen om kunderna är fortsatt hård och bolaget jobbar ständigt med produktförbättringar och paketeringar för att kontinuerligt tillgodose våra kunders önskemål om att få det bästa verktyget.

Transaktioner med närstående

MSAB etablerade under det andra kvartalet 2008 ett dotterbolag i USA. Per den 30 september 2008 har inga transaktioner av betydelse förekommit mellan moder- och dotterbolag. Förhållandet mellan moder- och dotterbolag kommer att regleras i ett separat avtal som är under utarbetande. Ej heller några övriga transaktioner mellan närstående har förekommit under perioden.

Redovisning av förnyelsegrad

Från och med halvårsrapporten 2008 redovisar vi hur många licenser som löpt ut för uppdatering under perioden. Som förnyad licens räknas betald licensförnyelse. Tidigare har endast licenser där den tekniska förnyelsen genomförts (ny licensnyckel har hämtats) räknats med.

Kommande rapporttillfällen

Bokslutsrapport 6 februari 2009

Denna rapport samt tidigare ekonomiska rapporter och pressmeddelanden finns på bolagets hemsida www.msab.com.

Frågor angående delårsrapporten ställs till:

VD Joel Bollö, tel 08-739 02 70, e-mail: joel.bollo@msab.com

Micro Systemation (MSAB) är marknadsledande leverantör av system för bevissäkring ur mobila enheter. Den egenutvecklade produkten .XRY som lanserades 2003 gör det möjligt att snabbt avläsa information i mobiltelefoner. Produkten är framtagen i samarbete med svenska polismyndigheter. 2008 lanserades produkten XACT som läser fysisk data som sedan kan analyseras för att även kunna visa information som raderats från enheten.

MSAB grundades 1984 och sedan den 1 december 1999 noteras B-aktien i Micro Systemation på NGM Equity`s aktielista.

Undertecknade försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Stockholm i Oktober 2008

Henrik Tjernberg

Styrelseordförande

Joel Bollö

Verkställande direktör

Jan-Olof Backman

Styrelseledamot

Örjan Gatu

Styrelseledamot

Jan Klingspor

Styrelseledamot

 

(För fullständig rapport se bifogad fil.)