Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

MSAB: Delårsrapport januari-mars 2016

Regulatory
 

 

God intjäningsförmåga och lansering av Ecosystem

 

Första kvartalet

 

·          Nettoomsättningen minskade med 7,3 procent till 46,8 (50,5) mkr

·          Rörelseresultatet minskade till 5,3 (12,8) mkr

·          Rörelsemarginalen uppgick till 11,3 (25,4) procent

·          Resultat efter skatt uppgick till 3,3 (11,1) mkr

·          Resultat per aktie uppgick till 0,18 (0,61) kr

·          Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 5,2 (16,7) mkr

·          Soliditeten uppgick till 62,6 (55,6) procent

·          Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 115,1 (83,1) mkr

 

 

Vds kommentarer

 

MSAB:s omsättning minskade med 7,3 procent i första kvartalet jämfört med samma period 2015 och uppgick till 46,8 (50,5) mkr. Rörelseresultatet uppgick till 5,3 (12,8) mkr, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 11,3 (25,4) procent. Valutajusterat minskar årets första kvartals omsättning med 6,2 procent.

Omsättningen i Q1 är något lägre än förra året. Trots nedgången i kvartalet är det det näst bästa Q1 någonsin. Nedgången är till stor del hänförlig till slagighet mellan kvartalen. Då vi bedömer marknadspotentialen som fortsatt god är vi inte nöjda med utfallet. Ambitionen är att återfå fortsatt positiv tillväxt.

Under kvartalet har debatten varit intensiv om huruvida FBI ska kunna tvinga Apple att låsa upp hårt krypterade mobiler. Vad har myndigheter rätt att begära och vad är tekniskt möjligt, har varit aktuella frågeställningar.  Ämnet har visat att vikten av bevismaterial från mobiler gått från att ha varit betydelsefullt till att bli det enskilt viktigaste utredningsunderlaget vid varje misstanke om brott. Samtidigt måste stor vikt läggas vid integritetsskydd samt säkerhet och öppenhet på internet.

För att hitta en rimlig avvägning mellan legitima myndighetskrav och skydd för personlig information tillhandahåller MSAB en lösning som är en kombination av teknik och organisationsstruktur. Vår metod kallar vi för FACT, Forensic Access Control Technology. Den bygger på gedigen erfarenhet inom området och skapar långsiktiga spelregler för såväl myndigheter och mobiltillverkare som för Mobile Forensic-industrin.  

Kraven på brottsutredande myndigheter genomgår nu en snabb förändring. I takt med teknikutvecklingen måste utredningsmetoder och bevisanalys anpassas. Mängden av mobila enheter och data ökar och våra kunders organisationer utmanas på helt nya sätt. Utvecklingen har pågått en tid men med den smarta mobilens dominans har den nått ett kritiskt skede. Polisens arbetsmetoder och förhållningssätt måste förändras och anpassas. Detta har blivit en strategisk fråga av avgörande betydelse för effektivitet och rättssäkerhet inom de brottsutredande myndigheterna. Hur ska polisen i fält agera vid beslag av telefoner, när ska den läsas av, vem ska läsa av, hur hittas och analyseras relevant information?

MSAB har under en längre tid arbetat med att utveckla en ny plattform som kan revolutionera polisens sätt att hantera bevis i mobiltelefoner. Vi kallar den MSAB Ecosystem, vilken  består av en serie produkter och paketeringar som kan kombineras på flera olika sätt. Genom det flexibla systemet kan en polisorganisation effektivisera sina processer och tillgodose varje brukares unika behov. Plattformen knyter ihop olika användares arbetsområden så att slutresultatet blir optimalt och tiden att säkra relevanta bevis minskas väsentligt. På så sätt kommer vi högre upp i värdekedjan och får större del av det mervärde som vi skapar för samhället. Därmed driver vi även marknadens tillväxt.

MSAB tar nu steget vidare och erbjuda våra kunder en strategisk verktygslåda och stöd för att möta framtidens behov.

MSAB verkar inom en bransch med mycket snabb utveckling och förändring.  En sådan miljö gör att vi ständigt ställs inför nya utmaningar. Lanseringen av vårt nya Ecosystem är en fortsättning på hur vi hanterar branschens snabba utveckling med att ständigt ge våra kunder nya och mer sofistikerade verktyg.

   

Stockholm i april 2016

 

Joel Bollö

Verkställande direktör

 

 

 

 

 

   

Informationen i detta meddelande är sådan som MSAB, 556244-3050, är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 april 2016 klockan 08:00 C(S)ET.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kort om MSAB

MSAB är en världsledande aktör inom mobil kriminalteknologi med syfte att utvinna och analysera data ur beslagtagna mobila enheter, främst från mobiltelefoner. Bolaget har egna säljkontor och säljare i Europa, Nordamerika, Sydamerika, Kina, Australien och Ryssland och täcker tillsammans med ett antal distributörer större delen av världen. De egenutvecklade produkterna har blivit en de facto-standard inom sitt område och används för bevissäkring i över 100 länder. Produkterna kompletteras med ett stort utbildningsutbud med möjlighet att bli certifierad på en kriminaltekniskt rättssäker helhetsmetod. Kunderna är främst brottsutredande myndigheter såsom polis, militär och tull. MSAB är noterat på Nasdaq Stockholm under tickernamn: MSAB B.