Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

Delårsrapport Q2, april-juni 2022

Regulatory
Sammanfattning april - juni 2022
• Nettoomsättningen uppgick till 87,1 (64,6) MSEK, en ökning med 35,0 procent jämfört med samma period föregående år. Den valutajusterade tillväxten uppgick till 26,2 procent.
• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 2,7 (-1,9) MSEK, med en rörelsemarginal om 3,1 (-2,9) procent.
• Resultat efter skatt uppgick till 2,7 (-2,9) MSEK. 
• Resultat per aktie före/efter utspädning uppgick till 0,15 (-0,16) SEK. 
• Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade till 1,0 (1,1) MSEK.

VD:s kommentar
Generellt bra underliggande efterfrågan med en hög andel vunna affärer vilket bådar gott för fortsatt omsättningsutveckling. Omsättningen för det andra kvartalet 2022 blev den högsta i bolagets historia. Omsättningen uppgick till 87,1 (64,6) MSEK, vilket motsvarar en tillväxt på 35 procent. EBIT landade på 2,7 (-1,9) MSEK. Omsättningen för första halvåret uppgår därmed till 162,7 (134,9) MSEK vilket är den högsta bolaget haft för perioden januari-juni.

Försäljningsökningen är stabil och bred, stabil genom att vi för tredje kvartalet i rad ökar tillväxten, och bred tack vare en bra tillväxt i alla regioner. Tillväxten både för kvartalet såväl som för hela perioden är mycket god inom utbildning och services vilket visar hur viktig investeringen i MSAB:s produkter är för våra kunder. Tillväxten består både av ökade investeringar från befintliga kunder och flera nya kunder som MSAB inlett samarbete med. Vi kommer att fortsätta att investera långsiktigt för att bibehålla det positiva momentum vi byggt upp under flera år.

Övriga externa kostnader ökar som en direkt konsekvens av ökade aktiviteter i form av resor, mässor och andra försäljningsdrivande insatser. Kostnadsnivån är i paritet med samma period år 2019, vilket var bolagets senaste andra kvartal före pandemin, med den skillnaden att vi har en väsentligt högre omsättning och ett bättre resultat i år. Min bedömning är att övriga kostnader för det kommande halvåret kommer vara relativt lika dem vi haft under första halvåret. Under andra halvåret har bolaget normalt sett en betydligt högre försäljning jämfört med första halvåret, och det finns ingenting som pekar på att det skulle vara någon skillnad i år. I slutet på maj inleddes EAFS (European Academy of Forensic Science), den största konferensen för forensiska labb i Europa. Under en vecka stod Sverige och NFC (Nationellt forensiskt centrum) värd för den hittills största konferensen sedan 1997 och MSAB var huvudsponsor. Konferensen blev en succé, såväl för MSAB som för NFC och Sverige. Besökarna är både beslutsfattare och influensers och många av forumen och de möten MSAB genomförde handlade om hur vi tillsammans med NFC och övriga aktörer kan stärka och hjälpa rättsvårdande myndigheter att effektivisera och säkerställa rättsprocessen i arbetet med digital bevisföring.

Att MSAB är mer än ”bara” en produktleverantör till brottsbekämpande myndigheter världen över står helt klart. Våra affärer handlar i allt högre utsträckning om att leverera kompletta lösningar och vi har blivit en helhetsleverantör av kritisk infrastruktur för våra kunder.

Stockholm i juli 2022
Joel Bollö, Verkställande direktör

Denna information är sådan som MSAB, 556244-3050, är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 juli 2022 klockan 08:00 CEST.

Om MSAB:
MSAB är världsledande inom kriminalteknik för att utvinna och analysera data i beslagtagna mobila enheter. Företaget utvecklar högkvalitativ och lättanvänd mjukvara som hjälper brottsbekämpande myndigheter, så som; polis, militär och tull, att utföra sina uppdrag. Produkterna, som har blivit en de facto-standard för att säkra bevis i brottsutredningar, kan kompletteras med verktyg för rapportering och ett stort utbildningsutbud med certifieringar inom rättssäker kriminalteknik. Företaget betjänar kunder i mer än 100 länder över hela världen, genom egna säljkontor och via distributörer. MSAB är noterat på Nasdaq Stockholm under ticker-namnet: MSAB B. www.msab.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Joel Bollö, VD MSAB, joel.bollo@msab.com, +46 8 739 02 70