Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

Delårsrapport Q1, januari-mars 2024

Regulatory

Sammanfattning januari - mars 2024

  • Nettoomsättningen uppgick till 92,8 (87,4) MSEK, en ökning med 6,2 procent jämfört med samma period föregående år. Den valutajusterade tillväxten uppgick till 6,1 procent.
  • Rörelseresultatet uppgick till -8,7 (8,2) MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om -9,4 (9,3) procent.
  • Rörelseresultatet justerat för omstruktureringskostnader av engångskaraktär uppgick till 11,0 MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal om 11,9 procent.
  • Resultatet efter skatt uppgick till -7,6 (6,7) MSEK.
  • Resultatet per aktie före/efter utspädning uppgick till -0,41 (0,36) SEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 18,8 (24,0) MSEK.


VD har ordet

MSAB startade året med ett stabilt första kvartal. Vi hade en bra orderingång och nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 93 MSEK, vilket motsvarar en valutajusterad omsättningstillväxt på 6 procent.

Trots en större personalstyrka vid ingången av 2024 minskade vi våra driftkostnader under första kvartalet 2024. Det var ett resultat av ökad kostnadsmedvetenhet och effektiviseringsåtgärder inom flera områden. Samtidigt belastades resultatet av engångskostnader kopplade till en initierad omstrukturering av utvecklingsorganisationen. Under kvartalet förstärkte vi också vår styrning och ledarskapskultur. Vi bedömer att majoriteten av de organisatoriska förändringskostnaderna nu ligger bakom oss vilket ger kraft att fokusera framåt. Med en stabil finansiell position fortsätter vi att förbättra och modernisera våra mjukvaruplattformar ytterligare.

Under kvartalet fortsatte vi att fokusera på att göra organisationen än mer kundcentrerad. Genom vår nya regionala struktur har vi effektiviserat och globaliserat säljorganisationen med sammantaget god tillväxt globalt. Inom APAC har kundernas intresse för digital forensik ökat markant, vilket bland annat drev en ökad försäljning av extraktionsverktyget XRY. I april 2023 lanserades XRY Pro och vi ser att allt fler kunder väljer denna lösning. Det var särskilt påtagligt i USA, men även i Europa gjorde vi stora framsteg och vann bland annat ett strategiskt viktigt fyraårigt ramavtal med en nationellt omfattande myndighet i ett stort europeiskt land.

Ett viktigt område som jag har tagit upp tidigare är vår kommunikation med kapitalmarknaden. Med nytt systemstöd för vår finansiella rapportering är vår avsikt att det ska bli lättare att följa bolagets utveckling. Från och med andra kvartalet ska de initiala förbättringarna kunna kommuniceras.

Sammantaget har MSAB levererat ett starkt första kvartal och har en fortsatt stabil finansiell position. När vi blickar framåt kvarstår en förstärkning av produkterbjudandet för att möta våra kunders behov i form av teknisk komplexitet, stora datamängder och ett skifte mot molnbaserade tjänster. Samtidigt representerar detta viktiga framtidsmöjligheter för MSAB. Jag ser fram emot att återkomma till er kring de positiva förändringar vi initierat.
 

Stockholm, april 2024

Peter Heuman

VD MSAB

 

Informationen i denna rapport är sådan som MSAB, org.nr 556244-3050, är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen i denna rapport lämnades för offentliggörande den 30 april 2024 kl 08:00 CEST.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Heuman, VD MSAB, peter.heuman@msab.com
Tony Forsgren, CFO MSAB, tony.forsgren@msab.com

 

Om MSAB:
MSAB är världsledande inom kriminalteknik för att utvinna och analysera data i beslagtagna mobila enheter. Företaget utvecklar högkvalitativ och lättanvänd mjukvara som hjälper brottsbekämpande myndigheter, så som; polis, försvar och tull, att utföra sina uppdrag. Produkterna, som har blivit en de facto standard för att säkra bevis i brottsutredningar, kan kompletteras med verktyg för rapportering och ett stort utbildningsutbud med certifieringar inom rättssäker kriminalteknik. Företaget betjänar kunder i mer än 100 länder över hela världen, genom egna säljkontor och via distributörer. MSAB är noterat på Nasdaq Stockholm under ticker-namnet: MSAB B
. www.msab.com