Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

Delårsrapport Q4, oktober-december 2023

Regulatory

Webinar kl 10.00: MSAB delårsrapport Q4 2023
 

Sammanfattning oktober - december 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 116,9 (106,6) MSEK, en ökning med 10 procent jämfört med samma period föregående år. Den valutajusterade tillväxten uppgick till 8 procent.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 4,9 (7,7) MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 4,2 (7,2) procent.
 • EBIT justerat för omstruktureringskostnader och andra poster av engångskaraktär uppgick till 20,9 MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal om 18 procent.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 0,9 (6,3) MSEK.
 • Resultatet per aktie före/efter utspädning uppgick till 0,05 (0,34) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 27,4 (43,3) MSEK.

 

Sammanfattning januari - december 2023 

 • Nettoomsättningen uppgick till 416,9 (363,0) MSEK, en ökning med 15 procent jämfört med samma period föregående år. Den valutajusterade tillväxten uppgick till 11 procent.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 40,9 (18,8) MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 9,8 (5,2) procent.
 • EBIT justerat för omstruktureringskostnader och andra poster av engångskaraktär uppgick till 67,7 MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal om 16 procent.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 30,0 (17,1) MSEK.
 • Resultatet per aktie före/efter utspädning uppgick till 1,62 (0,92) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 75,0 (49,8) MSEK. I huvudsak drivet av periodens resultat, men också av en positiv förändring i rörelsekapitalet.

 

VD har ordet

Jag har nu varit på MSAB i tre månader och efter samtal med kunder, anställda och samarbetspartner kan jag bekräfta att vi har en stabil marknadsposition med efterfrågade produkter och lösningar för mobil forensik. Lanseringen av XRY Pro under 2023 visar detta där vi dels stärkt vår position hos befintliga kunder och dels fått ett antal nya kunder.

Med ett bra 2023 har vi en stabil finansiell grund att stå på. Under fjärde kvartalet nådde nettoomsättningen 116,9 MSEK och totalt för året 416,9 MSEK. Detta representerar en valutajusterad omsättningstillväxt på 11%, vilket stärker vår finansiella position och marknadsställning.

Framåt är det viktigt att vi fokuserar på utveckling inom områden som modernisering, effektivitet och marknadsanpassning för att säkra vår långsiktiga tillväxt. Vi behöver också arbeta fokuserat med att göra vår organisation mer kundcentrerad. Under det senaste kvartalet har vi därför initierat åtgärder för att förstärka vår ledarskapskultur med inriktning mot tillväxt och förändring.

Mina diskussioner med kunder på olika marknader har belyst deras utmaningar relaterade till hantering av stora datamängder, molntjänster och teknisk komplexitet inom digital forensik. Dessa utmaningar ser vi som framtida möjligheter som kräver att vi kontinuerligt anpassar och utvecklar våra tjänster i samspel med kundens behov. Vår prioritet är att effektivt allokera resurser och investeringar för att utveckla och bredda vårt produkterbjudande inom hela värdekedjan för digital forensik. På det kommer vi även fokusera på att utveckla och anpassa vår säljorganisation för att matcha hur vi ser att branschen utvecklas framgent.

Ett annat fokusområde är kommunikationen med marknaden. Vi behöver ge mer klarhet i vad vi gör för våra kunder, både i dag och på lång sikt. Det ska vara tydligt var vi lägger fokus och hur väl vi uppfyller våra planer. Vi har också börjat se över hur våra affärsmodeller översätts till vår finansiella rapportering.

Sammantaget var 2023 ett år med bra tillväxt men också ett år med stora förändringar. Nu står vi inför en period där fortsatt modernisering och kapacitetsuppbyggnad är avgörande. Det är en utmanande men spännande väg framåt där vår kommande strategi ska fungera som ledstjärna.

 

Stockholm, januari 2024

Peter Heuman

VD MSAB

 

Informationen i denna rapport är sådan som MSAB, org.nr 556244-3050, är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen i denna rapport lämnades för offentliggörande den 25 januari 2024 kl 08:00 CEST.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Heuman, VD MSAB,peter.heuman@msab.com
Tony Forsgren, CFO MSAB,tony.forsgren@msab.com


 

Om MSAB:
MSAB är världsledande inom kriminalteknik för att utvinna och analysera data i beslagtagna mobila enheter. Företaget utvecklar högkvalitativ och lättanvänd mjukvara som hjälper brottsbekämpande myndigheter, så som; polis, försvar och tull, att utföra sina uppdrag. Produkterna, som har blivit en de facto-standard för att säkra bevis i brottsutredningar, kan kompletteras med verktyg för rapportering och ett stort utbildningsutbud med certifieringar inom rättssäker kriminalteknik. Företaget betjänar kunder i mer än 100 länder över hela världen, genom egna säljkontor och via distributörer. MSAB är noterat på Nasdaq Stockholm under ticker-namnet: MSAB B. www.msab.com